A A A A+

Poniżej publikowane są ogłoszenia przetargów zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Ogłoszenie Data publikacji ogłoszenia Termin składania ofert SIWZ Odpowiedzi na pytania Protokoły z otwarcia ofert Odwołania Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zamówieniu (zamówienia na usługi społeczne i inne szczegółowe usługi)
Zamówienie na Obsługę prawną w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego na wykonanie, dostawę i montaż foteli oraz mównicy i stołu prezydialnego do sali audiowizualnej w nowej siedzibie Archiwum
31.07.2019 07.08.2019 Instrukcja dla wykonawców
Informacja o udzieleniu zamówienia
Zamówienie na Obsługę prawną w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu. Tryb: zamówienie publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
Ogłoszenie
Regulamin
24.05.2019 31.05.2019 instrukcja
załączniki 1-6
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów ochronnych służących do zabezpieczenia zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie o jakości archiwalnej (atestowanej)
Ogłoszenie
18.10.2018 28.10.2018 SIWZ
Odpowiedzi na pytania 1
Protokół z otwarcia ofert w dniu 26.10.2018 r
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przetarg nieograniczony na Budowę nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie
Ogłoszenie
Sprostowanie ogłoszenia 1
Sprostowanie ogłoszenia 2
Sprostowanie ogłoszenia 3
28.10.2016 04.01.2017 Sprostowanie treści SIWZ 03.01.2017
Ujednolicony SIWZ 15.12.2016
Wzór umowy wersja ujecnolicona 15.12.2016 r.
Modyfikacja SIWZ
SIWZ
SIWZ (Word)
Załączniki nr7-16 do SIWZ
Tabela elementów scalonych
Procedura rozstrzygania sporów
Wzór umowy
Załącznik nr 6 do SIWZ po zmianie 22.11.2016
Aktualizacja 22.11.2016 Dokumentacja techniczna
JEDZ w wersji edytowalnej
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów
Umowa Tauron
Polityka bezpieczeństwa
Aktualizacja 25.11.2016 Dokumentacja techniczna
Aktualizacja 15.12.2016
Modyfikacja SIWZ 22.12.2016
Odpowiedzi na pytania
Odopwiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania 3
Odpowiedzi na pytania 4
Protokół z otwarcia ofert w dniu 4 stycznia 2017 r.
Informacja o wniesieniu odwołania 1
Odwołanie firmy WARBUD
Informacja o wniesieniu odwołania 2
Odwołanie firmy SKANSKA
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla Inwestycji – budowy budynku Archiwum Narodowego w Krakowie
Ogłoszenie
Sprostowanie ogłoszenia 1
Sprostowanie ogłoszenia 2
Sprostowanie ogłoszenia 3
21.09.2016 04.11.2016 Pozwolenie MWKZ
SIWZ (ujednolicony)
SIWZ
Załączniki do SIWZ 3-8
Wzór umowy
Procedura rozstrzygania sporów
Opis przedmiotu zamówienia
Pozwolenie na budowę
ANK_PB_ ARCHITEKTURA _OPIS
Projekt budowlany
SIWZ ujednolicony po modyfikacji 2016_10_19
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ 2016_10_19
Protokół z otwarcia oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamówienie na świadczenie usług prawnych w zakresie działań związanych z prowadzaniem inwestycji „Budowa nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie"
Ogłoszenie
14.04.2016 22.04.2016 SIWZ
zał. nr 7 do SIWZ
Regulamin udzielania przez Archiwum Narodowego w Krakowie zamówień na usługi niepriorytetowe, których wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
W dniu 12 maja 2016 roku Archiwum Narodowe w Krakowie zawarło umowę na świadczenie usług prawnych w zakresie działań związanych z prowadzeniem inwestycji Budowa nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie z Kancelarią Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Sp.p. z siedzibą przy al. J.Ch. Szucha 8 w Warszawie (00-582).
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - użytkowej budynku, nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie
Ogłoszenie
17.10.2014 07.11.2014 Regulamin konkursu
cz. 1
cz. 2
cz. 3
Mapa do celów projektowych dwg
Wyjaśnienia treści regulaminu
Wyjaśnienia treści regulaminu i ogłoszenia
Wyjaśnienia treści regulaminu i ogłoszenia nr 2
Odpowiedzi na pytania: 1-12
Odpowiedzi na pytania: 13-30
Odpowiedzi na pytania: 31-43
Odpowiedzi na pytania: 44-52
Odpowiedzi na pytania: 53
Odpowiedzi na pytania: 54-60
Odpowiedzi na pytania: 61-66
Odpowiedzi na pytania: 67-69
Odpowiedzi na pytania: 70-71
Rakowicka gospodarka zielenią
Rakowicka inwentaryzacja (Ai)
Rakowicka inwentaryzacja zieleni
NOWE! Wyjaśnienia treści regulaminu i ogłoszenia
NOWE! - 2014-01-22 SARP ws do konkursu na Archiwa w Krakowie
- 2014_DN_21_1_26_1
- W006-15_Zastrzeżenia_SARP do Konkursu na Archiwum Narodowe w Krakowie - 2014_DN_21_1_26_2
- pismo izba Architektów 2015-01-26-173-W - Odpowiedź Izba Architektów 06.02.2015 r
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa materiałów do zabezpieczenia zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie.
Ogłoszenie
09.06.2014 17.06.2014 SIWZ
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie remontu elewacji, wymiana i remont stolarki okiennej i drzwiowej w elewacjach, zabezpieczenia partii przyziema budynku przed wilgocią, odwodnienia dziedzińca wewnętrznego wraz z wymianą terenu utwardzonego dziedzińca, wykonanie oświetlenia dziedzińca oraz dostawa i montaż podestu na dziedzińcu budynku ANK przy ul. Siennej 16 w Krakowie
Ogłoszenie
24.04.2014 09.05.2014 SIWZ
Zał. 1
Zał. 2-8
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 14.05.2014 r. oraz o dokonaniu powtórzenia czynności badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty