A A A A+

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Archiwum Narodowym w Krakowie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: „rodo”, Archiwum Narodowe w Krakowie
informuje, że:

1. administratorem danych jest Archiwum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie
(kod 30 960 –ؘ ) przy ul. Siennej 16, tel. 12 422 40 94, e-mail: sekretariat@ank.gov.pl;

2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych zgromadzonych w Archiwum
należy kontaktować się z p. Renatą Chlewicką, Inspektorem ochrony danych w
Archiwum – tel. 12 422 40 94 w. 29, e-mail: iod@ank.gov.pl;

3. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rodo;

4. dane osobowe przetwarzane są przez Archiwum w celu realizacji zadań określonych w
art. 28 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;

5. dane osobowe przetwarzane przez Archiwum w celach realizacji zadań – mogą być
udostępniane upoważnionym pracownikom Archiwum Narodowego w Krakowie oraz
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców upoważnionych do tego z mocy prawa;
– nie będą podlegały profilowaniu;
– nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową realizacji wniosku/zapytania/usługi itp.;

7. osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Archiwum ma prawo do:
-żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
-sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie jej danych
osobowych narusza przepisy rodo – Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO), adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86;

8. dane osobowe będą przetwarzane przez Archiwum przez okres niezbędny do realizacji
zadań określonych powyżej, a wymagany przepisami prawa, tj. okres przechowywania
dokumentacji określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w
archiwach państwowych w Polsce.