A A A A+

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: „rodo”, Archiwum Narodowe w Krakowie informuje, że:

 1. administratorem danych jest Archiwum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kod 30ؘ–960) przy ul. Siennej 16, tel. 12 422 40 94, e-mail: sekretariat@ank.gov.pl
 2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych zgromadzonych w Archiwum należy kontaktować się z p. Renatą Chlewicką, Inspektorem ochrony danych w Archiwum – tel. 12 422 40 94 w. 29, e-mail: iod@ank.gov.pl;
 3. dane osobowe przetwarzane są przez Archiwum w celu realizacji zadań w zakresie:
 • kształtowania i nadzoru nad państwowym zasobem archiwalnym,
 • gromadzenia, przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych,
 • ewidencjonowania i opracowywania materiałów archiwalnych,
 • udostępniania materiałów archiwalnych,
 • urzędowego potwierdzania treści przechowywanych materiałów archiwalnych,
 • wyszukiwania informacji i danych zawartych w materiałach archiwalnych,
 • sporządzania wyciągów, wypisów, odpisów albo odwzorowań wizualnych, dźwiękowych lub cyfrowych materiałów archiwalnych wraz z ich metadanymi,
 • prowadzenia działalności naukowej i wydawniczej,- prowadzenia działalności informacyjnej i popularyzatorskiej na temat materiałów archiwalnych i Archiwum,
 • prowadzenia spraw pracowniczych, stażów, wolontariatów i praktyk,- realizacji spraw w zakresie gospodarowania majątkiem,
 • udostępniania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania,
 • świadczenia usług w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania,
 • wydawania odpisów i kopii z dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania;
 1. dane osobowe przetwarzane przez Archiwum w celach realizacji zadań określonych powyżej:
 • mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców upoważnionych do tego z mocy prawa,
 • nie będą podlegały profilowaniu,
 • nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku/zapytania/usługi itp.;
 2. osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Archiwum ma prawo:
 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • do przenoszenia danych osobowych,
 • do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rodo – Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86;
 1. dane osobowe będą przetwarzane przez Archiwum przez okres  niezbędny do realizacji zadań określonych powyżej, a wymagany przepisami prawa, tj. okres przechowywania dokumentacji określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w archiwach państwowych w Polsce.
 2. osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Archiwum ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86
 3. Na podstawie art. 22b Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ogranicza się stosowanie:
 • 16 rodo „Prawo do sprostowania danych” w taki sposób, iż Archiwum przyjmuje od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne lub dokumentację osobowo-płacową i inną dokumentację niearchiwalną przechowywaną na podstawie umów cywilno-prawnych. Sprostowania i uzupełnienia są przechowywane i udostępniane odrębnie od materiałów archiwalnych;
 • 18 ust. 1 lit. a i b rodo „Prawo do ograniczenia przetwarzania”, w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.
 1. Wykonanie przez Archiwum obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 rodo „Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.