A A A A+

Deklaracja dostępności Archiwum Narodowego w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Archiwum Narodowego w Krakowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w niektórych obiektach graficznych i interakcyjnych,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury,
 • brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w niektórych załączonych plikach multimedialnych.

Skróty klawiszowe

Strona Archiwum Narodowego w Krakowie została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w prawym górnym rogu).
Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki, które nie kolidują z czytnikami ekranu i innymi skrótami klawiszowymi innych przeglądarek.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Edyta Lelek
 • E-mail: elelek@ank.gov.pl
 • Telefon: 12 370 56 30

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Adres: ul. Rakowiecka 2D
  02-517 Warszawa
 • E-mail: ndap@archiwa.gov.pl
 • Telefon: (22) 565-46-00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kraków, ul. Rakowicka 22E

Główna siedziba Archiwum Narodowego w Krakowie (zwana dalej ANK) mieści się w pięciokondygnacyjnym budynku zlokalizowanym przy ul. Rakowickiej 22E w Krakowie.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku:
  Budynek ANK nie posiada barier architektonicznych poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych i jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Po lewej stronie bramy wjazdowej znajduje się domofon. Główne wejście do budynku jest z poziomu gruntu. Drzwi są otwierane automatycznie, bezpośrednio za nimi znajduje się wiatrołap.
 2. Informacje na temat komórek organizacyjnych mieszczących się w budynku:
  Punkt informacyjny znajduje się na wprost wejścia. Ogólnodostępna szatnia po prawej stronie, aula po lewej. Po lewej stronie jest winda oraz klatka schodowa wyposażona w poręcz. Na pierwszym piętrze mieści się czytelnia. Na pozostałych kondygnacjach znajdują się przejścia zabezpieczone drzwiami wyposażonymi w kontrolę dostępu oraz samozamykacze prowadzące do pomieszczeń biurowych oraz technicznych.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  Budynek ANK zlokalizowany jest w strefie płatnego parkowania (C15). Istnieje możliwość korzystania z bezpłatnego parkingu wewnętrznego w godzinach pracy ANK. Są na nim wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. Informacje o dostępności toalet dla osób niepełnosprawnych:
  W budynku ANK na każdym piętrze jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o dostępności pomocy w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych:
  Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracownika ANK po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: (12) 370 56 00.
  Kontakt z ANK jest możliwy w szczególności poprzez:

wykonanie rozmowy telefonicznej, centrala: (12) 370 56 00

 • skorzystanie z poczty elektronicznej, adres ogólny ANK: sekretariat@ank.gov.pl
 • przesłanie korespondencji drogą tradycyjną na adres: 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 22E
 • przesłanie faksu: (12) 370 56 98
 • skorzystanie z platformy usług elektronicznych ePUAP
 • Przy wejściu po lewej stronie znajduje się urządzenie AED.

Oddział w Nowym Sączu, ul. 29 Listopada 12

Siedziba ANK Oddział w Nowym Sączu mieści się przy ul. 29 Listopada 12

 1. Opis dostępności wejścia do budynku:
  Budynek Oddziału w Nowym Sączu nie posiada barier architektonicznych poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnej i jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Główne wejście do budynku jest z poziomu gruntu. Drzwi są otwierane automatycznie, bezpośrednio za nimi znajduje się wiatrołap.
 2. Informacje na temat części biurowej, czytelni i innych pomieszczeń dostępnych dla użytkowników:
  Po wejściu do holu po lewej stronie znajduje się sala wielofunkcyjna, gdzie organizowane są rożne przedsięwzięcia Archiwum, dalej po lewej stronie znajduje się punkt informacyjny, szatnia, a jeszcze dalej po lewej stronie jest wejście do czytelni. Po lewej stronie są dwie toalety (żeńska i męska). W holu naprzeciw wejścia do czytelni, znajduje się defibrylator AED.  Na piętrze znajdują się pokoje biurowe, nieodstępne dla wszystkich. Wejście możliwe poprzez otwarcie drzwi kartą dostępu przez pracownika Archiwum. Na końcu holu i korytarza jest wejście do części magazynowej, również niedostępne dla osób postronnych. Dostawa akt do Archiwum odbywa się poprzez rampę wjazdową w połowie długości budynku (przed parkingiem). Godziny pracy Oddziału to od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Czytelnia czynna w godzinach od 9:00 do 15:00.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Istnieje możliwość korzystania z bezpłatnego parkingu wewnętrznego w godzinach pracy Oddziału. Są na nim wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przed wjazdem na parking, należy zgłosić przez domofon ochronie budynku otwarcie bramy wjazdowej.
 4. Informacje o dostępności toalet dla osób niepełnosprawnych
  W budynku Oddziału w Nowym Sączu, obok szatni na parterze,  znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o dostępności pomocy w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych
  Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracownika Oddziału po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: (12) 370 56 16

Kontakt z ANK Oddział w Nowym Sączu jest możliwy w szczególności poprzez:

 • wykonanie rozmowy telefonicznej, tel.: (12) 370 56 16
 • skorzystanie z poczty elektronicznej, adres: biuro.nowysacz@ank.gov.pl
 • przesłanie korespondencji drogą tradycyjną na adres: ul. 29 Listopada 12, 33-30 Nowy Sącz

Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16

Siedziba ANK Oddział w Tarnowie mieści się trzykondygnacyjnym budynku przy ul. Chemicznej 16 (dzielnica Mościce).

 1. Opis dostępności wejścia do budynku
  Budynek Oddziału posiada bariery architektoniczne poziome i pionowe przestrzeni komunikacyjnych i nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Drzwi nie są automatycznie otwierane. Wejście do budynku jest możliwe jedynie od strony ul. Chemicznej (północno-wschodnia strona budynku). Po lewej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy. Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi znajduje się klatka schodowa z której prowadzą w górę wąskie strome schody, zakręcające w lewo na półpiętro tej części budynku, do jego części biurowej. Po prawej stronie wyposażone są w poręcze. Wejście techniczne znajduje się od południowo-wschodniej strony (ul. Chemiczna). Istnieje możliwość umówienia spotkania z Interesantem przed głównym wejściem do budynku. W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie stosownych prac projektowych i wykonawczych architektonicznych i budowlanych pozwalających na zmianę sposobu przemieszczania się do części biurowej i czytelni Oddziału.
 2. Informacje na temat części biurowej, czytelni i innych pomieszczeń dostępnych dla użytkowników
  Po wejściu stromymi schodami, na półpiętrze znajduje się długi korytarz po którego prawej stronie mieszczą się pokoje biurowe Oddziału. Na końcu korytarza po lewej stronie znajdują się wąskie pięciostopniowe schody prowadzące w dół bezpośrednio do czytelni Oddziału. Schody nie są wyposażone w poręcze. Z czytelni korytarz prowadzi do części magazynowej i toalet. Wejście do toalety ogólnodostępnej znajduje się na końcu korytarza po prawej stronie. Godziny pracy Oddziału to od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Czytelnia czynna w godzinach od 9:00 do 15:00.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Budynek Oddziału przy ul. Chemicznej 16 znajduje się w odległości ok. 500 m od dworca PKP Stacji Tarnów-Mościce znajdującego się przy tej samej ulicy. Dojazd z centrum Tarnowa autobusami komunikacji miejskiej. Najbliższy przystanek znajduje się przy ul. Chemicznej i oddalony jest ok. 100 m (linia nr 14). Zajezdnia autobusowa w Mościcach w odległości ok. 800 m (linie nr 0, 1, 9, 14). Bezpośrednio przy budynku znajdują się bezpłatne ogólnodostępne miejsca parkingowe. Kolejny duży parking w odległości ok. 100 m.
 4. Informacje o dostępności toalet dla osób niepełnosprawnych.
  W budynku Oddziału brak jest toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o dostępności pomocy w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych.
  Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracownika Oddziału po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: (14) 633 06 21

Kontakt z ANK Oddział w Tarnowie jest możliwy w szczególności poprzez:

 • wykonanie rozmowy telefonicznej, tel.: (14) 633 06 21
 • skorzystanie z poczty elektronicznej, adres: tarnow@ank.gov.pl
 • przesłanie korespondencji drogą tradycyjną na adres: 33-101 Tarnów, ul. Chemiczna 16
 • przesłanie faksu: (14) 633 06 21

Sekcja w Nowym Targu, Osiedle na Skarpie 11/9

Siedziba ANK Oddział w Nowym Sączu, w skład którego wchodzi Sekcja w Nowym Targu mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na Osiedlu Na Skarpie 11/9.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku:
  Budynek Sekcji w Nowym Targu posiada bariery architektoniczne przestrzeni komunikacyjnej (poziome i pionowe) i nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Pomieszczenia Archiwum są zlokalizowane na tzw. „wysokim parterze” stąd wejście jest możliwe po pokonaniu kilkunastu schodów zabezpieczonych w poręcze po jednej i drugiej stronie. Brak windy. Drzwi nie są automatycznie otwierane. Po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy. Istnieje możliwość umówienia spotkania z Interesantem na tarasie przed głównym wejściem do Archiwum lub przed budynkiem Szkoły. Administratorem budynku jest Gmina Miasto Nowy Targ. Jak wynika z posiadanych informacji nie są planuje w najbliższej przyszłości prace remontowe dot. montażu platform, ramp podjazdowych, wind, pozwalających na swobodny wjazd na poziom wejścia do omawianego budynku.
 2. Informacje na temat komórek organizacyjnych mieszczących się w budynku:
  Sekcja w Nowym Targu zajmuje na jednym poziomie trzy pomieszczenia biurowo – administracyjne z węzłem sanitarnym (toaleta). Sekcja jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  Budynek Szkoły Podstawowej, w którym mieści się siedziba Archiwum jest zlokalizowany na terenie dużego osiedla mieszkaniowego. Szkoła posiada własny bezpłatny parking, gdzie istnieje możliwość pozostawienia pojazdów osób odwiedzających Archiwum. Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej oddalony jest ok. 200 m przy ul. Ludźmierskiej.
 4. Informacje o dostępności toalet dla osób niepełnosprawnych:
  W budynku Sekcji w Nowym Targu brak jest toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o dostępności pomocy w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych:
  Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracownika Sekcji w Nowym Targu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: (18) 266 35 48

Kontakt z Sekcją w Nowym Targu jest możliwy w szczególności poprzez:

 • wykonanie rozmowy telefonicznej, tel. (18) 266 35 48
 • skorzystanie z poczty elektronicznej, adres: nowytarg@ank.gov.pl
 • przesłanie korespondencji drogą tradycyjną na adres: 34-400 Nowy Targ, Os. Na Skarpie 11/9

Ułatwienia

Strona Archiwum Narodowego w Krakowie posiada następujące ułatwienia:

 • Wersja kontrastowa (czarne tło, białe litery),
 • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • Mapa strony,
 • Możliwość zmiany języka strony na angielski,
 • Możliwość używania standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak palmtopy, telefony komórkowe, projektory (mobile-friendly).

Archiwum Narodowe w Krakowie dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej https://ank.gov.pl/ była na poziomie WCAG 2.1.