A A A A+

Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej ANK) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ank.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-07-30.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z następującymi wyłączeniami:

– brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,

– niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,

– niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,

– niektóre elementy powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury,

– brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te zostaną zmienione lub wyłączone przed 23 września 2020 roku.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Lilianna Pochwalska lpochwalska@ank.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 422 40 94. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. ANK zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, ANK niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe ANK może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Organem odwoławczym w powyższej procedurze jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Po wyczerpaniu procedury odwoławczej można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

Archiwum Narodowe w Krakowie: oddziały położone na terenie Krakowa oraz w oddziały zamiejscowe w Bochni, Nowym Sączu i Tarnowie oraz w Ekspozyturach w Nowym Targu i Spytkowicach mieszczą się w budynkach nieprzystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Adresy, opisy i mapy dojazdu do poszczególnych lokalizacji znajdują się pod linkiem:

https://ank.gov.pl/zalatw-sprawe/wizyta-w-czytelni/jak-do-nas-dojechac/