A A A A+

Archiwum Narodowe w Krakowie wykonuje czynności z zakresu działalności nieusługowej i usługowej, polegające na udostępnianiu, wyszukiwaniu archiwaliów, prowadzeniu kwerend i sporządzaniu kopii archiwaliów i dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej na podstawie umów.

Regulamin określa koszty i zasady usług świadczonych przez Archiwum, określonych w art. 16 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. Nr 123 poz. 217.).

Z dniem 25 września 2023 roku nastąpiła zmiana Regulaminu i cennika usług świadczonych w Archiwum Narodowym w Krakowie oraz instrukcji w sprawie postępowania przy realizacji zamówień składanych w Archiwum Narodowym w Krakowie.

Nowy cennik

Regulamin i cennik usług archiwalnych świadczonych w Archiwum Narodowym w Krakowie

 

Konto bankowe: 

Należność za usługi świadczone przez Archiwum Narodowe w Krakowie należy wpłacać na konto:

 • w obrocie krajowym:

NBP O/O w Krakowie 90 1010 1270 0009 0922 3100 0000

 • w obrocie zagranicznym:

NBP O/O w Krakowie PL 90 1010 1270 0009 0922 3100 0000
BIC NBPLPLPW

W polu tytuł wpłaty należy podać:

 • imię i nazwisko,
 • nr sprawy lub nazwę oddziału, w którym składano zamówienie.

Opłaty skarbowe

Opłaty skarbowe uiszczane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r., nr 225 poz. 1635 z późn. zm).

Do opłat mogą być stosowane określone ustawowo zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe.

Wymagana opłata skarbowa za zaświadczenia (w tym również uwierzytelnione kopie i odpisy dokumentów) wydawane przez archiwa państwowe oraz za złożenie pełnomocnictwa:

 
rodzaj czynności urzędowej wysokość opłaty skarbowej
wydanie zaświadczenia na podstawie dokumentów 17,00
poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, od każdej pełnej lub zaczętej strony 5,00
złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (jego odpis, wypis lub kopia) – od każdego stosunku pełnomocnictwa, również od pełnomocnictw substytucyjnych 17,00

Sposób uiszczenia opłaty:

Opłatę skarbową należy wpłacać gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu, w zależności od rodzaju czynności:

 • od wydania zaświadczenia, dokonania czynności urzędowej – na konto organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę organu, który wydał zaświadczenie, dokonał czynności urzędowej,
 • od złożenia pełnomocnictwa – na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Dowód wpłaty opłaty skarbowej powinien zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko lub nazwa instytucji dokonującej wpłaty (np. Jan Kowalski),
 • sprawa (np. wydanie zaświadczenia przez Archiwum Narodowe w Krakowie),
 • wysokość opłaty (np. 17 zł).

Właściwymi organami na terenie działalności Archiwum Narodowego w Krakowie i jego oddziałów zamiejscowych, w zależności od miejsca załatwiania sprawy są:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa
31-004 Kraków
pl. Wszystkich Świętych 3/4
Centralna Informacja Urzędu:
tel. +48 12 616 12 00, +48 12 616 12 07
Urząd Miasta Krakowa – strona WWW

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy UMK 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Banku Polskiego SA na terenie Krakowa i kasach urzędu.

Kasy Urzędu przyjmujące opłatę skarbową:

 • al. Powstania Warszawskiego 10 (Centrum Administracyjne) (od poniedziałku do piątku od godz. 7.40 do 17.45)
 • os. Zgody 2 (od poniedziałku do piątku od godz. 7.40 do 17.45)
 • ul. Lubelska 27 (od poniedziałku do piątku od godz. 7.40 do 15.15)
 • ul. Wielicka 28a (od poniedziałku do piątku od godz. 7.40 do 17.45)
 • ul. Grunwaldzka 8 (od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 15.30)
 • ul. Nowohucka 1 (od poniedziałku do piątku od godziny 7.10 do 14.45)

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Urząd Miasta Nowego Sącza
33-300 Nowy Sącz
Rynek 1
tel. +48 18 443 53 08
fax +48 18 443 78 63
Urząd Miasta Nowego Sącza – strona WWW

Opłatę skarbową można zapłacić bezpośrednio w kasie lub przelewem na konto:
33 1050 1445 1000 0023 5299 0531
Burmistrz Miasta Nowego Targu

Urząd Miasta Nowego Targu
34-400 Nowy Targ
ul. Krzywa 1
tel. +48 18 26 11 200
fax +48 18 26 62 312
Urząd Miasta Nowego Targu – strona WWW

Opłatę skarbową można zapłacić bezpośrednio w kasie lub przelewem na konto:
68 1240 1574 1111 0000 0789 7564

Prezydent Miasta Tarnowa

Urząd Miasta Tarnowa
33-100 Tarnów
ul. Mickiewicza 2
tel. +48 14 688 24 00
fax +48 14 621 53 08

Opłatę skarbową można zapłacić bezpośrednio w kasie lub przelewem na konto:
PKO BP 10 1020 2892 4444 3003 0001 7400

Powyższe informacje nt. kont bankowych i kas, w których można uiszczać opłatę skarbową opracowano na podstawie danych zawartych w Biuletynach Informacji Publicznej i stronach WWW poszczególnych urzędów miast.