A A A A+

Archiwum Narodowe w Krakowie jest częścią administracji publicznej i funkcjonuje w ramach służby cywilnej.

Przyjęcie do pracy odbywa się zgodnie z zasadą wolnego konkurencyjnego naboru. Każde wolne stanowisko w korpusie służby cywilnej jest obsadzane w wyniku otwartego i jawnego postępowania przeprowadzonego według regulaminu.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach są publikowane w serwisie bazy ogłoszeń Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz  Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Narodowego w Krakowie.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16 tel. 12 422 40 94 e-mail: sekretariat@ank.gov.pl;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – iod@ank.gov.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przepisów Kodeksu Pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz przepisów wykonawczych;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu rekrutacji, nie dłużej niż trzy miesiące od daty zatrudnienia wybranego w naborze kandydata;
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w oparciu o przepisy prawa pracy lub służby. Niepodanie danych może spowodować brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji;
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.