A A A A+

 

Na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450) Archiwum Narodowe w Krakowie zaprasza do pracy w ramach wolontariatu.
Na podstawie podpisanego porozumienia, wolontariusz wykonuje czynności związane z działalnością statutową Archiwum zgodnie z posiadanymi przez siebie kwalifikacjami zawodowymi.