A A A A+

Na podstawie Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.(Dz.U. z 2018 r. poz. 1265) absolwenci uczelni wyższych zarejestrowani jako osoby bezrobotne w urzędzie pracy, mogą w miarę wolnych miejsc, odbyć staż w Archiwum Narodowym w Krakowie. W tym celu należy złożyć list motywacyjny, CV oraz wypełniony wniosek z urzędu pracy.