A A A A+

Digitalizacja zasobu archiwalnego

Proces masowej digitalizacji zasobu archiwalnego w Archiwum Narodowym w Krakowie rozpoczęto w 2012 roku. W ramach środków finansowych pozyskanych z Wieloletniego Programu Rządowego Kultura + Priorytet Digitalizacja, założono dwie pracownie digitalizacji zabezpieczającej. Pracownie wyposażono w skaner SMA Scan Master 1 oraz w skaner wielkoformatowy ScannTECH 600I-FB. Na skanerze książkowym wykonywane są kopie cyfrowe m.in. akt staropolskich, metrykalnych, stanu cywilnego oraz spisy ludności. Na skanerze płaskim, generowane są kopie materiałów architektonicznych, geodezyjno-kartograficznych oraz afiszy i plakatów.

Obecnie Archiwum zatrudnia dwóch operatorów urządzeń kopiujących. Funkcję koordynatora procesu digitalizacji zasobu archiwalnego pełni Daniel Florek – informatyk ds. digitalizacji. Proces digitalizacji zabezpieczającej zasobu archiwalnego przebiega zgodnie z opracowanym i zaakceptowanym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych planem digitalizacji na dany rok. Rocznie w ANK generowanych jest około 130 000 kopii wzorcowych. Wykonane kopie cyfrowe poddawane są kontroli jakości oraz przekazywane do Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie w celu długoterminowego zabezpieczenia oraz publikacji w Internecie i na portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl.

Dodatkowo w pracowniach realizowane są projekty aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie oraz z orzeczoną niepełnosprawnością. W ramach staży rehabilitacyjnych generowane są dodatkowe kopie cyfrowe, a Archiwum Narodowe w Krakowie zyskało miano instytucji otwartej i przyjaznej osobom niepełnosprawnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprografia materiałów archiwalnych

Pracownia reprografii Archiwum Narodowego w Krakowie istnieje od ponad 25 lat. W pracowni zatrudniona jest jedna osoba na stanowisku starszego fotografa – Małgorzata Multarzyńska-Janikowska. W pracowni, w ramach działalności statutowej, realizowane są zadania z zakresu reprografii, digitalizacji zabezpieczającej, fotografii dokumentacyjnej oraz reportażowej. Pracownia wyposażona jest w niezbędne materiały i sprzęt służący do kopiowania różnego rodzaju materiałów archiwalnych (kolumna reprodukcyjna Kaiser, aparaty fotograficzne Canon, oświetlenie studyjne, skaner Scanmaker 9800 XL Plus, itp.).

W ramach usług reprograficznych (na zlecenie użytkowników zasobu archiwalnego) w pracowni wykonywane są kopie cyfrowe materiałów archiwalnych w formie fotografii cyfrowych lub skanów (archiwalia luźne do formatu A0). W pracowni realizowana jest również digitalizacja zabezpieczająca wybranych materiałów archiwalnych (akta luźne do formatu A3). We współpracy z konserwatorami, w pracowni reprografii wykonywana jest fotograficzna dokumentacja konserwatorska oraz dokumentująca stan zachowania i warunki przechowywania materiałów archiwalnych w magazynach zbiorów. Dodatkowo w porozumieniu z oddziałem ds. popularyzacji, pracownia wykonuje dokumentacje reportażowe z uroczystości organizowanych lub współorganizowanych przez Archiwum (wystawy, odczyty, konferencje, warsztaty, itp.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt “Akta najcenniejsze”