A A A A+

Uprzejmie informujemy, że zamówienia akt do czytelni należy dokonać wyłącznie używając formularza e-rewersu Zamówienie należy wypełnić osobno dla każdej jednostki, tzn. na jednym e-rewersie należy zamówić jedną jednostkę archiwalną. Po wysłaniu tego zamówienia, w odpowiedzi zwrotnej zostaną Państwo poinformowani o przygotowaniu akt w czytelni.  Po otrzymaniu informacji o przygotowaniu akt, należy zarezerwować miejsce przy użyciu aplikacji do rezerwacji (rezerwację należy dokonać wyłącznie dla korzystania w czytelni przy ul. Rakowickiej 22E w Krakowie).

Prosimy pamiętać o limicie 10 jednostek archiwalnych jakie mogą być udostępnione jednemu czytelnikowi dziennie. Prawidłowo zapisana sygnatura składa się z numeru archiwum, numeru zespołu/zbioru i numeru jednostki archiwalnej, np. 29/425/1234.

Archiwalia w formie akt luźnych udostępniane są wyłącznie po spaginowaniu (nadaniu numeracji stronom). W przypadku gdy zamówione archiwalia nie posiadają paginacji ich udostępnienie będzie możliwe w terminie ustalonym z osobą prowadzącą pracownię naukową (dotyczy także osób zamiejscowych).

Uprzejmie informujemy, że wszystkie akta przechowywane w naszych poprzednich krakowskich siedzibach oraz w Ekspozyturze w Spytkowicach są udostępniane w czytelni przy ul. Rakowickiej 22E. Udostępniane są tu także akta zlikwidowanego oddziału w Bochni.

Przed planowaną wizytą zapraszamy do zapoznania się Regulaminem czytelni obowiązującym od dnia 3 lipca 2023 r., wprowadzonym Zarządzeniem nr 21 Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2023 r. nowelizowanego Zarządzeniem nr 9 Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2024 r.  w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych w czytelniach Archiwum Narodowego w Krakowie


Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w czytelniach Archiwum Narodowego w Krakowie – tekst ujednolicony

Archiwum Narodowe w Krakowie, jak i inne archiwa z sieci archiwów państwowych, udostępniają przechowywane materiały na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.   

Zgodnie z nią, każdemu przysługuje dostęp do materiałów archiwalnych. Dostęp ten może jednak podlegać ograniczeniu ze względu na potrzebę ochrony:

  • informacji niejawnych i tajemnic ustawowo chronionych,
  • dóbr osobistych i danych osobowych,
  • potrzebą zachowaniu integralności składników zasobu, czyli ze względów konserwatorskich.

Ponadto ustawodawca wprowadził wymóg, że niżej wymienione rodzaje dokumentacji mogą zostać udostępniane nie wcześniej niż w przypadku:

  • aktów stanu cywilnego – 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń, 80 lat ksiąg małżeństw i zgonów,
  • indywidualnej dokumentacji medycznej – 100 lat od ostatniego wpisu,
  • aktów notarialnych i dokumentacji ksiąg wieczystych – 70 lat od ostatniego wpisu,
  • akt sądowych i postępowań dochodzeniowych – 70 lat od uprawomocnienia się orzeczenia lub zakończenia postępowania,
  • ewidencji ludności – 30 lat od jej wytworzenia,
  • dokumentacji osobowej i płacowej – 50 lat od ustania stosunku pracy.

Opisanych ograniczeń nie stosuje się jeżeli zainteresowana osoba wykaże swoje uprawnienia w dostępie do tej dokumentacji. Procedura taka jest pisemna, tzn. wymaga złożenia wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi te uprawnienia.

Polecamy również zapoznanie się z Poradnikiem  oraz  Regulaminem korzystania z materiałów archiwalnych w czytelniach  Archiwum Narodowego Krakowie.