A A A A+

Projekt badań technologicznych, konserwacji zabezpieczającej oraz opracowania sposobu przechowywania i eksponowania dokumentu lokacyjnego miasta Krakowa.

W Archiwum Narodowym w Krakowie przechowywany jest dokument lokacyjny miasta Krakowa wystawiony dnia 5 czerwca 1257 roku. Jest to jeden z najstarszych oraz najcenniejszych dokumentów w zasobie Archiwum, jak również jeden z najstarszych aktów lokacyjnych przechowywanych w archiwach państwowych w Polsce. Ze względu na niesioną treść, nadaną formę oraz technikę wykonania jest to obiekt bezcenny i unikatowy, stanowi dzieło średniowiecznej sztuki kaligrafii oraz rzemiosła artystycznego. Jako obiekt o szczególnym znaczeniu archiwalnym został dogłębnie zbadany pod względem historycznym. Nigdy natomiast nie został poddany badaniom technologicznym ani kompleksowej ocenie stanu zachowania. W związku z tym, w 2013 roku, w Archiwum została powołana komisja ds. przeprowadzenia sumarycznych badań naukowych w celu przygotowania monografii dokumentu. W skład komisji powołano ekspertów w dziedzinie historii, sfragistyki, konserwacji, mikrobiologii oraz chemii. Członków komisji wybrano ze środowisk uniwersyteckich (Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie), archiwów państwowych (Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów, Archiwum Państwowe w Olsztynie oraz Archiwum Narodowe w Krakowie) oraz innych jednostek (Pracownia Konserwacji Tkanin Królewskiej Katedry na Wawelu w Krakowie).

Ekspertom zalecono przeprowadzenie kompleksowych badań technologicznych dokumentu, sporządzenie dokumentacji fotograficznej, wykonanie analiz mikrobiologicznych, przygotowanie oceny stanu zachowania obiektu i programu prac konserwatorskich oraz wyznaczenie warunków długoterminowego przechowywania obiektu. W obszarze badań historycznych (bezpośrednio skorelowanych z badaniami technologicznymi) jako priorytet założono przeprowadzenie badań pieczęci luźnej, uznawanej dotychczas jako pieczęć przynależną do dokumentu. W 2014 roku, dokument lokacyjny, jako obiekt o szczególnym znaczeniu historycznym, został wpisany na Krajową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata” oraz był prezentowany (w oryginale) na dwudniowej ekspozycji w ramach dni otwartych Archiwum Narodowego w Krakowie.

Interdyscyplinarne prace nad dokumentem lokacyjnym miasta Krakowa trwają nadal. Zakończenie projektu planowane jest na rok 2022.

Zobacz także