A A A A+

Audyt mikrobiologiczny zasobu archiwalnego Archiwum Narodowego w Krakowie. Ocena poziomu skażenia mikrobiologicznego materiałów archiwalnych oraz środowiska na potrzeby przygotowania zasobu archiwalnego do przeniesienia do nowej siedziby Archiwum.

W ramach przygotowania zasobu archiwalnego Archiwum Narodowego w Krakowie do przeprowadzki do nowej siedziby, w latach 2017-2018, przeprowadzono kompleksowy audyt mikrobiologiczny. Warunki audytu opracowano w porozumieniu z Centralnym Laboratorium Konserwacji Archiwaliów Archiwum Głównego Akt dawnych w Warszawie. Jako cel nadrzędny założono ocenę poziomu skażenia mykologicznego materiałów archiwalnych oraz poziomu skażenia środowiska we wszystkich magazynach zbiorów. Ekspertyzy mikrobiologiczne zostały przeprowadzone przez dwa zespoły biologów, kierowane przez mgr Iwonę Pannenko – głównego specjalistę ds. mikrobiologii Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie oraz przez dr hab. Tomasza Lecha prof. Wydziału Mikrobiologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W części badawczej audytu, badaniom biologicznym poddano zasób liczący ok. 26 000 mb akt, przechowywany w 6 budynkach Archiwum, w 88 magazynach zbiorów. Łącznie pobrano i przebadano 1200 próbek (założona ilość reprezentatywna), co stanowi ok. 1% z wszystkich j.a. wytypowanych do relokacji do nowej siedziby.

Zgodnie z opracowanymi kryteriami audytu, wyniki badań mikrobiologicznych stanowią bazę wyjściową do typowania materiałów archiwalnych do procesu dezynfekcji, przygotowania warunków przeprowadzki zasobu archiwalnego oraz zostaną wykorzystane do kontroli stanu biologicznego zasobu w nowej siedzibie Archiwum (w magazynach ‘pasywnych’ bez aktywnej kontroli klimatu).

 

Zobacz także