A A A A+

„Krakowski Rocznik Archiwalny” to czasopismo naukowe wydawane przez Archiwum od 1995 r. W słowie wstępnym do pierwszego tomu dr Sławomir Radoń, ówczesny dyrektor Archiwum i redaktor Rocznika, nakreślił cele, jakie przyświecają nowemu wydawnictwu i nawiązał do dawnych tradycji wydawniczych archiwów krakowskich z końca XIX w. i pierwszej połowy XX w.

W Roczniku publikowane są teksty o tematyce historyczno-archiwalnej związane z historią Krakowa i całej Małopolski, także Wschodniej. Stałymi działami czasopisma są: artykuły, materiały źródłowe, zagadnienia archiwistyki, miscellanea, in memoriam, a także recenzje i omówienia oraz kronika. Rocznik udostępnia swoje łamy zarówno doświadczonym badaczom, jak i tym, którzy dopiero rozpoczynają karierę naukową.

Szczegółowe informacje na temat czasopisma, spis zawartości Rocznika oraz wszystkie dotychczas wydane tomy dostępne są na stronie internetowej „Krakowskiego Rocznika Archiwalnego”: https://kra.ank.gov.pl/.

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Narodowe w Krakowie

 

 


 

„Galicja dziedzictwo monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych”, red. P. Jędrzejewski, s. 376, Kraków 2023
ISBN 978-83-970147-0-1 (Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce), ISBN 978-83-968090-2-5 (Archiwum Narodowe w Krakowie)
Publikacja jest zbiorem referatów wygłoszonych podczas II Krakowskiej Konferencji Genealogicznej, obywającej się w Archiwum Narodowym w Krakowie w dniach 25-26 maja 2023 r. Tom zawiera 15 artykułów oraz jeden komunikat naukowy, opracowanych przez badaczy wywodzących się z różnych środowisk, w tym: genealogów, pracowników instytucji naukowych, państwowych, kościelnych, pozarządowych oraz członków stowarzyszeń – historyków, archiwistów, demografów, antropologów, kulturoznawców i muzealników. Zawarte w publikacji artykuły oscylują tematycznie wokół kwestii wielowyznaniowości, różnorodności kulturowej i narodowościowej mieszkańców dawnej Galicji.

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Narodowe w Krakowie


Michał Wójcik, „C.K. Sąd Powiatowy w Mszanie Dolnej w latach 1883–1914. Instytucja i ludzie”, Kraków 2023,
ISBN ANK 978-83-968090-1-8, ISBN 978-83-8138-941-9, ISBN 978-83-8138-942-6, format 17,5×24,5, 328 stron, oprawa twarda

C.k. Sąd Powiatowy w Mszanie Dolnej w latach 1883–1914. Instytucja i ludzie. To nie tylko opowieść o przepisach prawa i o instytucji sądowniczej, lecz także próba spojrzenia na lokalną zbiorowość z punktu widzenia tworzenia się nowoczesnego społeczeństwa w okresie transformacji społeczno-politycznej Austro-Węgier. Szczególną rolę w rozwoju Mszany doby autonomii galicyjskiej odegrało środowisko prawnicze, w tym sędziowie i notariusze. Dlatego dużym walorem książki są opracowane biogramy sędziów, adwokatów i notariuszy działających w obrębie Sądu Powiatowego w Mszalnie Dolnej. Przywracając o nich pamięć, Autor odtwarza nieznane losy swojego miasta. Publikacja została przygotowana na podstawie rzetelnej kwerendy archiwalnej, co jest niewątpliwie jest jej bardzo ważnym atutem.

Książka Michała Wójcika otrzymała w 2024 r. wyróżnienie w prestiżowym konkursie Nagrody Literackiej im. ks. prof. B. Kumora.

Sprzedaż publikacji prowadzi Księgarnia Akademicka


„Herby w Polsce i zasady ich konstruowania (XIII–XVIII w.; XX–XXI w.”, red. Małgorzata Kusak, Magdalena Merchut, Ewa Valde-Nowak, Kraków 2022
ISBN BJ  ISBN ANK. Format 17×24 cm, 240 stron, oprawa miękka,

Bogato ilustrowana publikacja jest wynikiem sesji naukowej oraz wystawy poświęconej polskiej heraldyce, od średniowiecza do czasów współczesnych. Celem projektu była prezentacja procesu powstawania herbów, ich roli, zasad tworzenia oraz obecnych reguł konstruowania. Zawiera artykuły wybitnych specjalistów, m.in. dotyczące zasad konstruowania herbów od XIII do XVIII wieku, tworzenia herbów w Polsce od średniowiecza do współczesności, nobilitacji za czasów króla Zygmunta III, dokumentów szlachectwa Szembeków z lat 1566-1616, projektów herbów archidiecezji i diecezji polskich, oraz heraldyki samorządowej Polski. Ponad 130 ilustracji zawierających m.in. przykłady wizerunków z heraldyki polskiej i zagranicznej stanowi  jej dodatkowy walor.

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Narodowe w Krakowie


Teresa Filipczak, „Organizacja i kierunki działań Wojewódzkiego (Krakowskiego) Zespołu Poselskiego w Krakowie w latach 19521989, Kraków 2022, ISBN 978-83-959029-2-5. Format 17×24,5 cm, stron 568 plus wkładka z ilustracjami, oprawa twarda

Publikacja przeznaczona szczególnie dla miłośników i badaczy dziejów najnowszych, którzy interesują się historią polskiego parlamentaryzmu. Omówiono w niej w szczególny sposób rolę Wojewódzkiego (Krakowskiego) Zespołu Poselskiego w Krakowie, który stanowił istotny element organizacyjny Sejmu epoki PRL. Książka omawia również mechanizmy sprawowania władzy w kraju, a jej dodatkowym atutem są biogramy posłów na Sejm PRL, I–IX kadencji.

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Narodowe w Krakowie

 


„Rząd na emigracji, kancelaria poza krajem. Materiały związane z działalnością Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej w Tarnowie z lat 1917-1922 ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie” Iwona Fischer 2023. ISBN 978-83-968090-0-1. Format 21×24 cm, 204 strony, oprawa miękka ze skrzydełkami.

W katalogu zaprezentowany został zbiór archiwalny pod nazwą Materiały związane z działalnością Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej w Tarnowie z lat 1917-1922, w podziale na 20 grup tematycznych. Całości dopełniają fotografie, prezentujące głównie pozostałe po władzach ukraińskich pieczęcie, stemple czy banknoty ukraińskie. Zbiór, choć zachowany w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie jedynie fragmentarycznie, stanowi cenne źródło zwłaszcza dla Ukrainy, dla której ma pierwszorzędne znaczenie jako zbiór archiwaliów dotyczących kształtowania się państwa ukraińskiego w początkach XX w. Jest to pozostałość kancelarii władz ukraińskich – urzędujących na emigracji w Polsce: w Tarnowie, Częstochowie i Warszawie.

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Narodowe w Krakowie


„Za obiektywem. Krakowskie zakłady fotograficzne pierwszej połowy XX wieku.” Barbara Zbroja 2022. ISBN 978-83-959029-8-7. Format 21×24 cm, 204 strony, oprawa miękka ze skrzydełkami.

W obszernym i bogato ilustrowanym opracowaniu przedstawiono portrety szesnastu fotografów prowadzących zakłady w Krakowie w pierwszej połowie XX wieku. Autorka, bazując na bogatych źródłach archiwalnych oraz informacjach uzyskanych od rodzin, opracowała wielowątkowe biogramy często całkiem zapomnianych rzemieślników, wypełniając tym samym białą plamę w historii krakowskiej fotografii. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że wśród opisanych znajdują się osoby z dużym dorobkiem, o których wcześniej nie było nic wiadomo. Bohaterami publikacji są: Pelagia Bednarska, Adam Borowiec, Dawid i Ernestyna Ettingerowie, Zygmunt Garzyński, Jakub Gols, Jakub Guschinow, Tadeusz Jabłoński, Adam Karaś, Wilhelm Kleinberg, Franciszek Kryjak, Józef Kuczyński, Klementyna Mien, Józef Neider, Ignacy (Izaak) Pretzel, Leo (Leon, Leizer) Sprung i Emilia Urbańczykówna.

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Narodowe w Krakowie


„Źródła do badań genealogicznych w Archiwum Narodowym w Krakowie. Poradnik genealogiczny.” Karolina Gołąb-Malowicka, Kraków 2022, ISBN978-83-959029-7-0.  Format 17×23,5 cm, 208 stron, oprawa miękka

W tym roku ukazał się, uzupełniony i poprawiony poradnik genealogiczny. Opisuje on, na podstawie zasobu tego Archiwum, rodzaje archiwaliów mogących służyć kwerendom genealogicznym, krótkie zarysy czy zasady poszukiwań. Zawiera także słowniczek terminów łacińskich i niemieckich, pojęć archiwalnych, zestawienie parafii rzymskokatolickich diecezji krakowskiej z pocz. XX w., a także wskazówki na dalsze poszukiwania. Całość wzbogacona jest pięknymi fotografiami archiwaliów.

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Narodowe w Krakowie


„Materiały archiwalne związane z osobą Jana Matejki przechowywane w Archiwum Narodowym w Krakowie. Przewodnik”; Bożena Lesiak-Przybył, Aldona Warzecha, Archiwum Narodowe w Krakowie; Kraków 2021, ISBN: 978-83-959029-5-6. Format 23×23 cm, 258 stron, oprawa twarda

Archiwum przygotowało publikację zawierającą zestawienie materiałów archiwalnych na temat artysty przechowywanych w zasobie Archiwum. Są to źródła przynoszące fakty na temat życia malarza, m.in.: akta metrykalne Matejków, korespondencja, akta szkolne, akta o charakterze ewidencyjnym (spisy ludności, wykazy poborowych), dokumenty własnościowe, fotografie i zbiory ikonograficzne,    a także materiały dotyczące twórczości i działalności artysty. W Archiwum zachowało się kilka fotografii J. Matejki, reprodukcje jego zdjęć oraz ok. 20 listów i notatek artysty, w tym korespondencja z malarzem Florianem Cynkiem (1838–1912), Józefem Łepkowskim (1826–1894), c.k. konserwatorem Galicji Zachodniej czy hr. Katarzyną Potocką z Branickich (1825–1907). Odnalezione materiały ukazują rozległe obszary jego zainteresowań i aktywności w różnych dziedzinach życia, w szczególności na polu konserwatorskim, w walce o zachowanie krakowskich zabytków.

Sprzedaż książki prowadzi Archiwum Narodowe w Krakowie


Eugeniusz Jelonek, Wspomnienia o pociągu pancernym Smok”, Wojna polsko-ukraińska 1919”, wydali: Krystyna Jelonek-Litewka, Aleksander Litewka, współpraca Tomasz Wroński, Kraków 2021.

Publikacja rzuca światło na działania wojenne na kresach wschodnich w 1919 r. oraz pokazuje mało znane aspekty codziennego żołnierskiego życia. Materiał źródłowy, który powstawał w okresie od stycznia do października 1919 r. przygotowali do wydania: córka autora Krystyna Jelonek-Litewka wraz z mężem Aleksandrem Litewką. W opracowanym przez nich wstępie znalazł się szczegółowy życiorys autora, tło historyczne walk, informacje na temat pociągu pancernego „Smok” i jego składu osobowego. Publikację opatrzoną aparatem krytycznym,  wzbogaca materiał ilustracyjny: fotografie pociągu i jego załogi, dzienniczek i korespondencja, oraz mapa miejscowości na szlaku pociągu pancernego.

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Narodowe w Krakowie


„Na drodze do współczesności. Archiwum Narodowe w Krakowie: Ludzie – Miejsca – Praca 1878–2021”, Kamila Follprecht, Karolina Zięba, Paweł Ząbczyński, Kraków 2021.  Już sam tytuł zdradza tematykę publikacji i poruszane w niej wątki. Autorzy – pracownicy krakowskiego Archiwum: dr Kamila Follprecht, Karolina Zięba i Paweł Ząbczyński, szeroko omówili w niej historię zmian jakim podlegała instytucja od 1878 roku, kiedy to powołano Krajowe Archiwum Akt Grodzkich i Ziemskich w Krakowie potem powstanie w 1887 r. Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa i połączenie obu tych instytucji w 1952 r. po współczesność, czyli przeniesienie do nowej siedziby, o którą zabiegano od początków XX w. Prezentację historii skupiono wokół zmian organizacyjnych, a także problemów lokalowych, które determinowały warunki pracy i w znaczący sposób ograniczały działalność na przestrzeni ponad 140 lat. Książka opisuje najważniejsze aspekty funkcjonowania Archiwum, utrudnione sytuacją lokalową, a więc: gromadzenie opracowanie i udostępnianie archiwaliów, oraz prace na tzw. przedpolu archiwalnym, nie zapominając o działalności popularyzatorskiej, naukowej i wydawniczej. Bogaty materiał ilustracyjny publikacji, stanowią w większości archiwalne zdjęcia ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie. Cennym uzupełnieniem wydawnictwa są wykazy wszystkich pracowników obejmujące dane z lat 1878 r do 1951 r.

Nakład wyczerpany


Okładka książki Tałesy, kapoty, załóżki. Opowieść o ubiorach polskich Żydów od średniowiecza po pierwsze dekady XX wieku przestawiająca mężczyznę i chłopca w strojach rytualnych izraelickich

“Tałesy, kapoty, załóżki. Opowieść o ubiorach polskich Żydów od średniowiecza po pierwsze dekady XX wieku” ; Seria “Historia ubiorów w Polsce z Nomina Rosae”, autor Maria Molenda, Nowy Sącz-Kraków 2020, wydano Fundacja Nomina Rosae oraz Archiwum Narodowe w Krakowie.

 

 

 

 

 


zdjęcie okładki publikacji Księgi ławnicze krakowskie z lat 1408-1417. Księgi wójtowskie krakowskie. Fragmenty z lat 1411-1412, wyd. Marcin StarzyńskiKsięgi ławnicze krakowskie z lat 1408–1417. Księgi wójtowskie krakowskie. Fragmenty z lat 1411–1412, wyd. Marcin Starzyński, przy współpr. Patrycji Wiencierz, Warszawa–Kraków 2020, B5, ss. 180, oprawa twarda, ISBN IH PAN 978-83-65880-87-1, ISBN ANK 978-83-959029-0-1 (Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, Seria II: Pomniki Prawa Polskiego, pod red. Waldemara Bukowskiego, Dział III: Prawo miejskie, Tom IV).

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Narodowe w Krakowie

 

 


okładka katalogu "650 lecie herbu miasta Krakowa"

„650 lat herbu miasta Krakowa. Katalog wystawy”, autorzy: Bożena-Lesiak Przybył, Zenon Piech, Aldona Warzecha, opracowanie graficzne Barbara Widłak, wydawca: Archiwum Narodowe w Krakowie, Kraków 2019, ss. 192, kolor, ISBN 978-83-949747-6-3.

Katalog wystawy plenerowej poświęconej herbowi Krakowa prezentowanej w 2019 r. z okazji 650-lecia istnienia głównego znaku miasta. Organizatorem ekspozycji było Archiwum Narodowe w Krakowie we współpracy z Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz Urzędem Miasta Krakowa.

W wydawnictwie, obok artykułów autorskich, zebrano kolorowe reprodukcje wszystkich obiektów zaprezentowanych na 26 planszach wystawowych. Łącznie w katalogu zgromadzono prawie 200 wizerunków herbu utrwalonego na różnorodnych zabytkach ilustrujących dzieje herbu Krakowa oraz bogactwo i zróżnicowanie dziedzin życia notujących jego obecność. Są to m.in. dokumenty i księgi miejskie, pieczęcie, mapy i plany, grafiki, fotografie, druki okolicznościowe, sprzęty liturgiczne, zabytki cechowe i inne muzealia, czy współczesne insygnia władz miejskich.

Poszczególne zagadnienia, omawiające rozmaite aspekty występowania i roli herbu Krakowa, zostały dodatkowo opatrzone tekstami wprowadzającymi (zob. spis treści Katalogu).

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Narodowe w Krakowie.


„Najdawniejsze księgi grodzkie krakowskie z lat 1406–1409”, wydał Wiesław Filipczyk, przy współpracy Macieja Zdanka Wstęp Wiesław Filipczyk i Franciszek Sikora, Warszawa-Kraków 2019, ss. 569, ISBN IH PAN 978-83-65880-47-5, ISBN PAU 978-83-7676-317-0, ISBN ANK 978-83-949747-5-6.

Księgi grodzkie z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie zostały wydane dzięki współpracy wydawniczej Instytut Historii PAN, Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Narodowe w Krakowie, Warszawa-Kraków 2019 w ramach serii: Starodawne prawa polskiego pomniki, Seria II: Pomniki Prawa Polskiego, Dział I: Prawo ziemskie, tom IV).

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Narodowe w Krakowie

 


                                           

 „Udział mieszkańców Bieżanowa w walce o niepodległość Polski (1914-1920)”, monografia autorstwa Tomasza Wrońskiego, wydana nakładem Archiwum Narodowego w Krakowie, przy współpracy wydawniczej Centrum Kultury Podgórza-Dwór Czeczów, Kraków 2019, ss. 80, ISBN: 979-83-949747-4-9.

Autor publikacji przybliża czytelnikom historię najnowszą, dzięki źródłom archiwalnym oraz pamięci lokalnej społeczności. Bieżanów (obecnie część Krakowa) stał się areną działań militarnych podczas I wojny światowej już w 1914 r. mieszkańcy dotąd spokojnej, dobrze rozwijającej się miejscowości  wrzuceni w tryby wielkiej machiny wojennej służyli w armii austriackiej, walcząc głównie z rosyjskim zaborcą, a później co niektórzy, zasilając formacje niepodległościowe, wstępowali do Legionów Polskich, brali udział w pracach Powiatowego Komitetu Narodowego, Polskiej Organizacji Wojskowej, a po odzyskaniu niepodległości bronili granic Ojczyzny w szeregach Wojska Polskiego. Monografia otrzymała recenzję naukową prof. Łukasza Tomasza Sroki. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Monografia przygotowana w formie albumu, ilustrowana jest materiałami zgromadzonymi w Archiwum Narodowym w Krakowie, Narodowym Archiwum Cyfrowym, Wojskowym Biurze Historycznym – Centralnym Archiwum Wojskowym, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Parafii Rzymskokatolickiej w Bieżanowie oraz fotografiami i dokumentami z prywatnych kolekcji. Książkę opatrzono alfabetycznym aneksem opisującym bohaterów, indeksem nazwisk i nazw geograficznych.

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Narodowe w Krakowie.

Książka do pobrania również w wersji PDF oraz ePub


„O miłości Ojczyzny nie deklamowaliśmy…” Wspomnienia Antoniego Sejmeja Górszczyka w opracowaniu Sylwestra Rękasa. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych wydała wspomnienia Antoniego Górszczyka obejmujące okres od jego dzieciństwa (koniec XIX w.) do momentu wybuchu II wojny światowej. Książka wchodzi w skład serii wydawniczej „Wielka Wojna – Codzienność Niecodzienności” i nawiązuje do rocznicy wybuchu Pierwszej Wojny Światowej. W publikacji znajdziemy wiele fotografii dokumentów, miejsc i osób związanych z życiem autora. Działał on w kilku organizacjach jako nauczyciel, polityk, etnograf, społecznik i żołnierz, za każdym razem krytycznie opisując naganne postawy ludzi. Wojnę natomiast ganił jedynie za nadmierną brutalność, gdyż poza tym akceptował ją w pełni jako nieodłączną cześć życia. Będąc żołnierzem Polskich Drużyn Strzeleckich i II Brygady Legionów Polskich został odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości i dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Za pracę społeczną otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi oraz Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości.


                                         “Dzieje krakowskich Żydów na przestrzeni wieków”. Publikacja została wydana jako praca zbiorowa powstała we współpracy wydawnictw Archiwum Narodowego w Krakowie i Fundacji Alef dla Rozwoju Studiów Żydowskich. Jest bogato ilustrowana w wersji dwujęzycznej (angielskiej i polskiej). Opisuje okres od średniowiecza do czasów po Drugiej Wojnie Światowej, najszerzej ilustrując XIX i XX wiek a zwłaszcza wydarzenia Drugiej Wojny Światowej. Stanowi zapis historyczny spraw z wielu dziedzin życia, dotyczących mieszkańców Krakowa należących głównie do narodu żydowskiego. Zawartość publikacji obejmuje dokumenty pochodzące z krakowskiej wystawy jaka odbyła się w dniach 15-19 VII 2018. Większość tych dokumentów wydały organy władzy i administracji lokalnej. Dokumenty dotyczą na przykład próśb do władz, decyzji władz, deklaracji zastawów za udzielone pożyczki, sprzedaży nieruchomości, zeznań sądowych, ksiąg hipotecznych, władz gminy, metryk urodzin, spisu ludności, pozwoleń na handel uliczny, statutów stowarzyszeń, pomników, portretów zasłużonych osób, szkół, migracji ludności, planów dzielnic Krakowa.

Nakład wyczerpany


“Kronika Gimnazjum w Bochni 1817-1904″ .Publikacja wydana w związku z jubileuszem 200-lecia szkoły. Podstawą wydawnictwa źródłowego jest rękopis, sporządzony w jednym egzemplarzu, unikalny i dotychczas w całości niepublikowany, a przechowywany w zbiorach Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Bochni. Kronika przedstawia okoliczności powstania gimnazjum i jego rozwój w latach 1817-1904. W tle przewija się codzienne życie gimnazjalne, urozmaicone zapisami ważniejszych wydarzeń miejskich np. pożaru w kopalni w 1850 roku, wymiany dachu na kościele farnym, budowy kolei na trasie Kraków – Lwów, stacjonowania wojsk rosyjskich w mieście w 1849 r., czy pobytu arcyksięcia austriackiego Franciszka Karola w bocheńskim gimnazjum, w lecie 1823 r.

Publikacja ma charakter naukowy, opatrzony recenzją dr hab. Marii Stinii. Została wydana nakładem Archiwum Narodowego w Krakowie dofinansowana ze środków Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w Warszawie, Urzędu Miejskiego w Bochni oraz 1 Liceum Ogólnokształcącego w Bochni.

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Narodowe w Krakowie

Publikacja dostępna online 

Krakowski kolaż. 60. rocznica powstania Kabaretu Piwnica pod Baranami 1956-2016”. Katalog powstał w 2016 r. w związku z wystawą z okazji jubileuszu 60 – lecia legendarnego krakowskiego Kabaretu organizowaną przez Archiwum Narodowe w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Artystów i Sympatyków Piwnicy pod Baranami, Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych oraz Gminą Miejską Kraków.
Katalog prezentuje materiały archiwalne z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie oraz prywatnych kolekcji dotyczące „Piwnicy” i jej twórców.

Nakład wyczerpany


„Raport z działalności Archiwum Narodowego w Krakowie za lata 2014-2015″ opublikowany przez Archiwum Narodowe w Krakowie, Kraków 2016
Bogato ilustrowany raport zawiera szczegółowe informacje dotyczące krakowskiego Archiwum z dwóch ostatnich lat jego działalności. Publikacja przedstawia sprawozdanie z dokonań Archiwum Narodowego w Krakowie między innymi w zakresie wzbogacenia zasobu, udostępniania i digitalizacji, działalności wydawniczej, edukacyjnej, popularyzacyjnej, a także realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego jakim jest budowa nowej siedziby Archiwum.

Nakład wyczerpany


„Pamiętnik Mariana Dydyńskiego z Raciborska” wydany przez Archiwum Narodowe w Krakowie i Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Kraków 2015
Autor pamiętnika Marian Dydyński (1843-1920) – poseł na Sejm Krajowy Galicyjski, polityk konserwatywny i działacz społeczny, całe życie prowadził szczegółowy diariusz. Swoje wspomnienia z lat 1864-1920 spisał pod koniec życia w formie pamiętnika. Opisuje w nim pokrótce losy swojej rodziny i dzieje Raciborska oraz innych majątków z terenu Galicji. Czytelnik znajdzie tu informacje o osobach znanych w całym kraju, ale także o lokalnych działaczach politycznych i społecznych głównie ziemianach z terenu powiatu krakowskiego i wielickiego. Publikację uzupełniają drzewa genealogiczne rodziny Dydyńskich i Przychodzkich oraz fotografie pochodzące z prywatnych zbiorów m.in. rodziny Morstinów.

Nakład wyczerpanyKsiążka “1914. Zdarzyło się w Krakowie” wydana przez Archiwum Narodowe w Krakowie i Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Kraków 2015
Książka na formę kroniki bogato ilustrowanej, głównie materiałami pochodzącymi z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie. Następujące po sobie opisy wydarzeń, mających miejsce w 1914 roku, obrazują rozwój sytuacji politycznej i stan narastającego napięcia w stosunkach między europejskimi mocarstwami. Równocześnie pozwalają zobrazować ich wpływ na życie spokojnego dotąd miasta i jego mieszkańców.

 

Nakład wyczerpany


Książka Obywatele Królewskiego Wolnego Miasta Podgórza 1784–1915, została wydana w 2015 r. przez Archiwum Narodowe w Krakowie w związku z obchodami 100. rocznicy połączenia Krakowa i Podgórza. Publikacja zawiera naukowo opracowane wykazy obywateli i obywateli honorowych Podgórza z lat 1784-1915. We wstępie przedstawiono zmiany uregulowań prawnych związanych z nadawaniem obywatelstwa i obywatelstwa honorowego. Uzupełnieniem są krótkie biogramy osób wymienionych w wykazach, zarówno znanych postaci, które uzyskały obywatelstwo honorowe miasta, jak i mieszkańców Podgórza, którym przyznano obywatelstwo miejskie.

Publikacja dostępna online 

Nakład wyczerpany


Monografia powiatu limanowskiego Limanowszczyzna – dobrze rządzony powiat, powstała przy współpracy wydawniczej Starostwa Powiatowego w Limanowej z Archiwum Narodowym w Krakowie w 2014 r. Monografia stanowi syntezę dziejów powiatu limanowskiego od czasów austro-węgierskich po XXI wiek, z podkreśleniem tych obszarów, które świadczyły o jego niepowtarzalności. Nakład wyczerpany

 

 

 

 Dziś albo nigdy. Wielka wojna i polskie dążenia niepodległościowe. Katalog powstał 2014 r. w związku z wystawą organizowaną w 100. rocznicę wybuchu I wojny światowej przez Archiwum Narodowe w Krakowie we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych oraz archiwami państwowymi. Katalog prezentuje materiały archiwalne ukazujące obraz wydarzeń, który zapoczątkował w Europie i świecie głębokie przemiany mające wiele konsekwencji w tym działania przynoszące Polsce niepodległość. W wydawnictwie zebrano wyniki wnikliwej kwerendy w polskich archiwach oraz Muzeum Polskim w Chicago.

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Narodowe w Krakowie

 


Geometrzy małopolscy do końca XVIII wieku. Z dziejów geodezji i kartografii wielkoskalowej w Polsce. Wydana w 2013 r. przez Archiwum Narodowe w Krakowie, publikacja to rezultat wieloletnich badań nad historią kształcenia geometrów w czasach staropolskich oraz analizowania zachowanych efektów ich pracy. Temat ten w tak szerokim ujęciu został opublikowany po raz pierwszy. Uniwersytet Krakowski w okresie staropolskim wykształcił wielu znanych geometrów, a stworzone przez nich mapy zachowały się m.in. w zbiorach polskich archiwów i stanowią doskonałe źródło dla różnorodnych badań. Publikacja zawiera gruntowną analizę zasad tworzenia map w Małopolsce w porównaniu z pozostałymi głównymi ośrodkami kartograficznymi dawnej Polski, znajdziemy tu również dzieje uniwersyteckiej katedry kształcącej geometrów oraz opis zawodowych losów jej absolwentów. Wydawnictwo zostało zilustrowane reprodukcjami materiałów kartograficznych co wzmacnia walor poznawczy książki.
Książka Kazimierz – sławny i z czynów Wielki wydana przez Archiwum Państwowe w Krakowie i Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego zawiera materiały z sesji naukowej, zorganizowanej w 2010 roku Nowym Wiśniczu z okazji 700-lecia urodzin króla Kazimierza Wielkiego.

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Narodowe w Krakowie


Projekt “Polscy emigranci w Norwegii w XIX-XXI w. Materiały źródłowe do badań” powstał we współpracy z Opplandsarkivet avdeling Maihaugen w Lillehammer i był realizowany do końca 2010 roku równolegle w Polsce i Norwegii.
Założeniem projektu było zebranie dokumentacji na temat emigracji Polaków do Norwegii, zbadanie zbliżenia dwóch odmiennych historycznie i kulturowo społeczności, ich wzajemnego poznania i koegzystencji.

Podsumowaniem wyników zrealizowanego projektu jest dwujęzyczne (polsko-angielskie) wydawnictwo Polacy w Norwegii (XIX-XXIw.). Wybór materiałów źródłowych. Do publikacji została załączona płyta, na której umieszczono: film “Norwegia oczyma Polaków”, reprodukcje materiałów archiwalnych zebranych w trakcie realizacji projektu, prezentację technik fotograficznych stosowanych przez Ludwika Szacińskiego, prezentację o Archiwum Państwowym w Krakowie, informacje o projekcie.


Dwujęzyczne (polsko-angielskie) wydawnictwo Wielki Kraków. Rozszerzenie granic miasta w latach 1910-1915. Wybrane materiały ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie prezentuje zmiany urbanistyczne w Krakowie zmierzające do utworzenia nowoczesnego miasta. Powzięte na początku XX w. decyzje oraz zrealizowane inwestycje na długie lata ukształtowały układ przestrzenny Krakowa, wpłynęły na jego rozwój do dnia dzisiejszego. W stulecie tego wydarzenia Archiwum Państwowe w Krakowie w wydawnictwie prezentuje archiwalia związane z ideą stworzenia Wielkiego Krakowa, jego promotorem – prezydentem Juliuszem Leo, planowanymi i zrealizowanymi inwestycjami oraz gminami, które stały się częścią współczesnej aglomeracji.
Do wydawnictwa dołączono cztery plany (plansze).

Nakład wyczerpany

Publikacja dostępna online


Bogato ilustrowane wydawnictwo albumowe Bez zaciemnienia. Codzienność okupowanego Krakowa w materiałach Archiwum Państwowego w Krakowie, w którym zaprezentowano zwykły dzień w okupowanym mieście.
Materiały (dokumenty i fotografie) pochodzące z zasobu krakowskiego Archiwum zostały podzielone tematycznie ukazując nowa władzę i jej okrutne porządki, sposób zarobkowania i przetrwania mieszkańców Krakowa, jak również sposób spędzania przez nich wolnego czasu oraz okupacyjną codzienność. Do albumu dołączony został plan miasta Krakowa z 1943 roku.
Publikacja zawiera wersję polską i angielską.

Nakład wyczerpany

Publikacja dostępna online


Przewodnik Materiały archiwalne związane z osobą Heleny Modrzejewskiej przechowywane w Archiwum Państwowym w Krakowie. Przewodnik został przygotowany z okazji setnej rocznicy śmierci wybitnej polskiej aktorki Heleny Modrzejewskiej. Aktorka przez znaczącą część swojego życia związana była z Krakowem i zapisała się trwale w pamięci Krakowian. W wydawnictwie zebrano informacje o archiwaliach dotyczących jej życia i twórczości, a przechowywanych w Archiwum Państwowym w Krakowie. Prezentacja multimedialna pozwala natomiast zapoznać się bezpośrednio z omawianymi archiwaliami.

Nakład wyczerpany

 

 


Wydawnictwo Ordynacja dla Miasta Krakowa z 1778 roku jest publikacją tekstu rękopisu “Ordynacji dla Miasta Krakowa z 1778 roku” znajdującego się w Archiwum Państwowym w Krakowie. Dokument ten powstał jako efekt działalności krakowskiej Komisji Boni Ordinis. Obok tekstu źródłowego opatrzonego aparatem naukowym, czytelnik znajdzie w wydawnictwie informacje o okolicznościach powstania ordynacji oraz reprodukcję rękopisu.

Nakład wyczerpany

 

 

 

 “…odsłonić to, w jakiej cenie powinny być u nas wszelkiego rodzaju pamiątki przeszłości…”. Archiwum Państwowe w Krakowie 1878-2008 – prezentacja multimedialna bogato ilustrowana reprodukcjami materiałów archiwalnych, przygotowana z okazji jubileuszu 130-lecia Archiwum Państwowego w Krakowie. Publikacja opisuje dzieje i zadania Archiwum oraz przedstawia najcenniejsze, najciekawsze i nietypowe archiwalia zgromadzone w magazynach archiwalnych. Wydawnictwo zawiera wersję angielską (CD).

Nakład wyczerpany

 


Dyrektorzy krakowskich Archiwów znani są z kart historii środowiska naukowego związanego z Uniwersytetem Jagiellońskim, Polską Akademią Umiejętności i Polską Akademią Nauk. W publikacji Nie dać ginąć szczątkom dawnych piśmienniczych pamiątek. Dyrektorzy Archiwum Państwowego w Krakowie XIX-XXI w. zostały przedstawione najważniejsze fakty z ich życia dotyczące wykształcenia, kariery zawodowej i naukowej. Położono nacisk na informacje o ich działalności w Archiwum. Opracowanie powstało w oparciu o podstawowe publikacje dotyczące dziejów krakowskich Archiwów, uzupełnione słownikowymi danymi biograficznymi i informacjami źródłowymi.

Publikacja dostępna online

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Narodowe w Krakowie

 


Publikacja W poszukiwaniu przodków. Źródła do badań genealogicznych w Archiwum Państwowym w Krakowie przygotowana z myślą o tych, którzy zamierzają szukać korzeni swojej rodziny. W prosty i przystępny sposób na przykładzie materiałów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Krakowie, autorka objaśnia krok po kroku sposób przeprowadzania badań genealogicznych. Wydawnictwo bogato ilustrowane reprodukcjami archiwaliów. Zawiera wersję angielską, oraz przydatne przy poszukiwaniach słowniczki i zestawienia.
Publikacja dostępna online

Nakład wyczerpany

 

 


Przewodnik przygotowany z okazji stulecia śmierci Stanisława Wyspiańskiego ma za cel przybliżenie czytelnikom życia i działalności genialnego malarza, poety i dramaturga poprzez zachowane różnego rodzaju materiały archiwalne. W książce Materiały archiwalne związane z osobą Stanisława Wyspiańskiego przechowywane w Archiwum Państwowym w Krakowie. Przewodnik prezentowane są archiwalia związane nie tylko z życiem prywatnym i publicznym oraz twórczością artysty, ale również z kultywowaniem pamięci o Wyspiańskim przez Krakowian. Publikacja została przygotowana w formie drukowanego przewodnika oraz prezentacji multimedialnej na płycie CD.

Nakład wyczerpany

 

 


Nieruchomości miasta Krakowa w czasach Sejmu Czteroletniego. Opis z 1792 roku to publikacja tekstu rękopisu “Zbiór opisów dóbr miasta stołecznego Krakowa roku 1792” znajdującego się w Archiwum Państwowym w Krakowie w Zbiorze Ambrożego Grabowskiego. Rękopis ten zawiera inwentaryzację nieruchomości miejskich, tym cenniejszą, że niektóre opisywane budynki nie zachowały się do naszych czasów np.: Ratusz z odwachem, Waga Wielka, Waga Mała, Szkoła Mariacka, Szpital św. Ducha oraz mury miejskie z basztami i bramami. Zgromadzony w krakowskim Archiwum materiał ikonograficzny z przełomu wieków XVIII i XIX pozwolił na zilustrowanie tekstu źródła widokami opisanych obiektów.
Publikacja dostępna online

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Narodowe w Krakowie

 


Inwentarz akt Towarzystwa Strzeleckiego (Bractwa Kurkowego) w Krakowie z lat 1951-1939 (1964-2004) – tzw. idealny inwentarz archiwalny akt Towarzystwa Strzeleckiego w Krakowie obejmujący dokumentację przechowywaną w Archiwum Państwowym w Krakowie oraz w Muzeum Historycznym m. Krakowa. Publikacja zawiera krótki wstęp poświęcony historii Towarzystwa, opis zachowanych materiałów archiwalnych oraz sam katalog obejmujący 173 jednostki inwentarzowe

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Narodowe w Krakowie

 

 

 

 Wydawnictwo albumowe, bogato ilustrowane, poświęcone internetowej wystawie zorganizowanej przez dziewięć archiwów miast wybranych jako europejskie stolice kultury 2000 roku (Bergen, Bolonia, Kraków, Helsinki, Praga, Reykjavik, Santiago de Compostela). Każde z ww. miast jest przedstawione w wydawnictwie poprzez materiały archiwalne związane z regionalną historią. Wystawa jest prezentowana w Internecie na stronie www.euarchives.org.
Wydawnictwo Evidence! Europe reflected in Archives, Santiago de Compostela jest wielojęzyczne. Wszystkie teksty opublikowano w jęz. angielskim oraz, w częściach poświęconych danemu miastu, w języku narodowym (czeskim, fińskim, islandzkim, włoskim, norweskim, polskim i hiszpańskim)

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Narodowe w KrakowieKatalog wystawy, której organizatorami było Archiwum Państwowe w Krakowie oraz Zamek Królewski na Wawelu.
Wystawa ta była eksponowana w miejscach związanych z postacią królowej, najpierw w historycznym Castello Svevo w Barii, a następnie w Krakowie w Królewskim Zamku na Wawelu (w dniach 14 września – 19 listopada 2000 roku). Każda z edycji wystawy skupiała się na podkreśleniu, czy to działalności Bony Sforza w Italii (wystawa w Bari), czy też wpływach i znaczeniu w Polsce (wystawa w Krakowie). Publikacja Bona Sforza, Królowa Polski, księżna Bari. Katalog wystawy zawiera wstęp poświęcony królowej Bonie i jej wpływowi na historię i kulturę polską, opis 157 eksponatów oraz barwne ilustracje 20-stu z nich.

Nakład wyczerpany

 

 


Inwentarz archiwalny zespołu Archiwum OO. Augustianów w Krakowie przechowywanego w Archiwum Państwowym w Krakowie. Katalog Archiwum OO. Augustianów w Krakowie 1299-1950 zawiera obszerny wstęp poświęcony historii zakonu w Polsce i w Krakowie, szczegółowy opis zachowanych materiałów archiwalnych, wykaz archiwaliów augustiańskich zgromadzonych w innych archiwach, bibliotekach i zbiorach oraz sam katalog obejmujący 697 jednostki inwentarzowe.

Nakład wyczerpany