A A A A+

Dla grup zorganizowanych Archiwum organizuje nieodpłatnie pokazy archiwalne mogące przybrać formę  wykładów, odczytów czy prezentacji.
Prócz tego Archiwum organizuje warsztaty tematyczne, w których udział jest odpłatny.
Przed zgłoszeniem grupy proponujemy zapoznanie się z  Regulaminem prowadzenia działalności popularyzatorskiej i informacyjnej w Archiwum Narodowym w Krakowie.

Pisemne zgłoszenia prosimy kierować na adres pocztowy: Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16, lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@ank.gov.pl.

Do końca kwietnia 2022 r.  zajęcia nie będą realizowane w Archiwum. 

Przed wznowieniem pokazów archiwalnych poniższa lista tematów zostanie zaktualizowana.

Oddział I (akt staropolskich grodzkich i ziemskich, archiwów rodów i rodzin, kolekcji i zbiorów)

 • Pokazy ogólnoinformacyjne (zasób i historia Oddziału)
 • Pokazy dla studentów historii
 • Pokazy dla studentów historii sztuki
 • Pokazy dla etnologów

Oddział II (akt administracji państwowej ogólnej i specjalnej, sądownictwa z XIX i XX w.)

 • Pokazy ogólnoinformacyjne (zasób i historia Oddziału)
 • Pokazy dla studentów w ramach wstępu do badań historycznych
 • Pokazy dla studentów z omówieniem zasad funkcjonowania kancelarii austriackiej

Oddział III (akt miasta Krakowa, samorządu terytorialnego, wyznaniowych, szkół i organizacji społecznych)

 • Pokazy ogólnoinformacyjne (zasób i historia Oddziału)
  Pokazy dla studentów w ramach wstępu do badań historycznych
 • Pokazy tematyczne:
 1. W poszukiwaniu przodków – genealogia
 2. Żydzi w Kazimierzu pod Krakowem
 3. Ikonografia Krakowa
 4. Materiały dot. badań demograficznych
 5. Ewidencja archiwalna

Oddział IV – (akt najnowszych wytworzonych po 1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych z XIX i XX w.)

 • Pokazy ogólnoinformacyjne (zasób i historia Oddziału)
 • Pokazy dla studentów historii
 • Pokazy dla studentów archiwistyki, zarządzania dokumentacją i infobrokerstwa
 • Pokazy dla studentów w ramach zajęć dot. dokumentacji współczesnej i udostępniania materiałów archiwalnych

Oddział V (materiałów kartograficznych i dokumentacji technicznej)

 • Pokazy ogólnoinformacyjne (zasób i historia Oddziału)
 • Dokumentacja techniczna i kartograficzna w zasobie Oddziału

Oddział VIII ds. konserwacji i zabezpieczania zasobu archiwalnego

 • pokazy dla uczniów, studentów, konserwatorów na temat. działalności pracowni konserwatorskiej oraz introligatorskiej
 • pokazy dla studentów, operatorów urządzeń kopiujących oraz innych zainteresowanych dotyczące funkcjonowania pracowni reprograficznej oraz digitalizacyjnej

Oddział ANK w Bochni

 • Pokazy ogólnoinformacyjne (zasób i historia Oddziału)
 • Pokazy tematyczne

Oddział ANK w Nowym Sączu

 • Życie codzienne podczas okupacji niemieckiej w Nowym Sączu
 • Sądeckimi śladami Bolesława Barbackiego

Oddział ANK w Tarnowie

 • Pokazy ogólnoinformacyjne (zasób i historia Oddziału)
 • Pokazy dla alumnów Seminarium Duchownego w Tarnowie