A A A A+

W dniach 25-36 listopada Archiwum Narodowe w Krakowie, w nowej siedzibie przy ul. Rakowickiej 22E, gościło uczestników konferencji „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemiczne i pożarowe. Dobre praktyki”.

W trakcie dwudniowych obrad prowadzonych w trybie hybrydowym wystąpiło ponad 40 prelegentów online i stacjonarnie w ramach czterech sesji tematycznych. Archiwa Państwowe, współorganizatora konferencji reprezentował Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, który odczytał również list Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk czyta list Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od lewej przy stole prezydialnym: Krzysztof Sałaciński- Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy. (fot. Wojciech Staszkiewicz)

Prof. dr hab. Wojciech Krawczuk Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie wita gości konferencji w imieniu organizatorów. Od lewej przy stole prezydialnym: Krzysztof Sałaciński- Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy, dr Paweł Pietrzyk Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. (fot. Wojciech Staszkiewicz)

Prof. Peter Stone, Uniwersytet w Newcastle, Kierownik Katedry UNESCO ds. Ochrony Dóbr Kultury i Pokoju, Prezydent Błękitnej Tarczy, online wygłasza referat Ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych i po katastrofach, wyzwania Błękitnej Tarczy. Przy stale prezydialnym zasiada moderator pierwszej sesji “Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń XXI wieku – wyzwania, kierunki  działań” -Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie Agata Wąsowska-Pawlik. (fot. Wojciech Staszkiewicz)

W pierwszym dniu konferencji panel „Zagrożenia klimatyczne i środowiskowe dla dziedzictwa kultury – nowoczesne rozwiązania instytucjonalne, projekty i programy międzynarodowe, regionalne, nowe metody ochrony prowadzili: Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Ryszard Wojtkowski oraz prof. dr hab. Wojciech Krawczuk Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie.

Anna Czajka (AGAD) Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów. Przy stale prezydialnym zasiadają moderatorzy drugiej sesji, od prawej:  Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Ryszard Wojtkowski oraz prof. dr hab. Wojciech Krawczuk Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie. (fot. Wojciech Staszkiewicz)

Dr Barbara Berska wygłasza referat „Bezpieczeństwo materiałów archiwalnych w koncepcjach nowoczesnych budynków archiwalnych”. Przy stale prezydialnym zasiadają moderatorzy drugiej sesji, od prawej:  Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Ryszard Wojtkowski oraz prof. dr hab. Wojciech Krawczuk Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie. (fot. Wojciech Staszkiewicz)

Referat na temat „Czy katastrofy podlegają standaryzacji?” Międzynarodowa norma ISO 21110 „Informacja i dokumentacja – Przygotowanie i reagowanie na sytuacje kryzysowe” wygłosiła mgr Anna Czajka (AGAD) Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów. Dr Barbara Berska swoje wystąpienie poświęciła „Bezpieczeństwu materiałów archiwalnych w koncepcjach nowoczesnych budynków archiwalnych”. Małgorzata Bochenek kierownik Oddziału konserwacji (ANK) przybliżyła temat przeciwdziałania zagrożeniom zasobu archiwalnego na przykładzie jego przeprowadzki do nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie. Mgr Anna Seweryn (ANK) nakreśliła koncepcję powstania – Centrum Kompetencji ds. konserwacji, zabezpieczania i ratowania fotografii i materiałów audiowizualnych.

Małgorzata Bochenek (ANK) wygłasza referat na temat przeciwdziałania zagrożeniom zasobu archiwalnego na przykładzie jego przeprowadzki do nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie. (fot. Wojciech Staszkiewicz)

Anna Seweryn (ANK) nakreśliła koncepcję powstania – Centrum Kompetencji ds. konserwacji, zabezpieczania i ratowania fotografii i materiałów audiowizualnych. Przy stale prezydialnym zasiadają moderatorzy drugiej sesji, od prawej :  Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Ryszard Wojtkowski oraz prof. dr hab. Wojciech Krawczuk Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie.(fot. Wojciech Staszkiewicz)

W drugim dniu obrad w panelu III  „Zagrożenia pandemiczne – nowe wyzwania dla ochrony dziedzictwa kultury. Doświadczenia instytucji muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych, dobre praktyki, kierunki działań ochronnych”, prowadzonym przez: Radcę MKiDN Krzysztofa Sałacińskiego Prezesa Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy oraz Członkinię Zarządu Międzynarodowego Komitetu Błękitnej Tarczy mgr inż. Lidię Klupsz, Dyrektor Departamentu Popularyzacji Działalności Archiwalnej NDAP Joanna Chojecka wygłosiła referat „O działaniach (nie tylko organizacyjnych) Archiwów Państwowych w czasie pandemii COVID-19  oraz zaprezentowała zgromadzone w ramach ogólnopolskiego projektu „Archiwum Pandemii”  świadectwa dokumentujące trudny czas zmagań ze skutkami epidemii”.

Dyrektor Departamentu Popularyzacji Działalności Archiwalnej NDAP – Joanna Chojecka, prezentuje materiały zgromadzone w ramach Archiwum Pandemii. Przy stole prezydialnym od lewej Radca MKiDN Krzysztof Sałaciński Prezesa Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy oraz Członkini Zarządu Międzynarodowego Komitetu Błękitnej Tarczy mgr inż. Lidia Klupsz. (fot. Wojciech Staszkiewicz)

W ramach sesji  IV dr Kamila Follprecht Zastępca dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie podzieliła się wnioskami i doświadczeniami po pożarze archiwaliów Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Krakowa z punktu widzenia archiwów państwowych.

Dr Kamila Follprecht Zastępca Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie prezentuje wnioski i doświadczenia po pożarze archiwaliów Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Krakowa z punktu widzenia archiwów państwowych. Przy stole prezydialnym widoczny moderator sesji IV  “Nowe formy i metody ochrony zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych przed pożarem oraz nadzwyczajnymi zagrożeniami”- st. kpt. mgr Artur Luzar.  (fot. Wojciech Staszkiewicz)

Szczegółowy program dostępny jest na stronie konferencji http://www.odk.sapsp.pl/index.php

Uczestnicy konferencji już po jej zakończeniu, będą mogli otrzymać odpowiedzi od prelegentów w zakresie tematycznym ich wystąpień. Pytania takie prosimy kierować na adres: konferencja@ank.gov.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji pytań i odpowiedzi na stronie internetowej konferencji oraz w wydrukowanych materiałach pokonferencyjnych.

Zainteresowanie tematyką obrad zaskoczyło nawet organizatorów. Na konferencję zarejestrowało się ponad 600 uczestników online, a transmisje poprzez socialmedia w wersji polskiej i angielskiej zyskały ponad 8 tys. wyświetleń. Filmowe podsumowanie dwudniowych obrad zostanie przygotowane i opublikowane na kanale YouTube Archiwum Narodowe go w Krakowie oraz stronie internetowej konferencji. Obecnie zapis transmisji na żywo jest jeszcze dostępny: na stronie konferencji, Facebooku i YouTube Archiwów Państwowych i Archiwum Narodowego w Krakowie.

Uczestnicy konferencji zwiedzili pracownię konserwacji w nowym gmachu Archiwum. (fot. Wojciech Staszkiewicz)

Podczas konferencji goście będący w siedzibie Archiwum Narodowego w Krakowie mogli zapoznać się ze sprzętem pożarniczym, który jest wykorzystywany podczas różnorakich działań ratowniczo-gaśniczych, w tym także przy akcjach prowadzonych w obiektach o dużej wartości kulturowej. Goście mogli zobaczyć samochód ratownictwa technicznego; nowoczesny, trzyosiowy samochód specjalny z podnośnikiem oraz prototypowy kontener służących do ewakuacji i zabezpieczenia ruchomych dóbr kultury. (fot. Wojciech Staszkiewicz)

Patroni: Patronat honorowy nad konferencją objęli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Wojewoda Małopolski, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy.

Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archiwa Państwowe, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury, Rada Programowa do spraw ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami.

Współorganizatorzy: Komenda Miejska PSP w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Punkt kontaktowy Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy w Krakowie.

Partnerzy: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Polski Komitet Narodowy ICOM, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Muzeum Narodowe w Warszawie, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Centralne Muzeum Pożarnictwa.

Zobacz także