A A A A+

Wymagane dokumenty:

  • zawiadomienie o rozpoczęciu procesu przygotowania materiałów archiwalnych do ich przekazania, które zawierać powinno  informacje zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. 2019 poz. 246) lub pisemne wyjaśnienia w przypadku niemożliwości ich podania. Informacji tych nie podaje się w przypadku kolejnego przekazania, o ile nie uległy one zmianie,
  • roboczy spis materiałów archiwalnych przygotowany zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia w jednym egzemplarzu. Spis sporządza się odrębnie dla każdego rodzaju materiałów archiwalnych.