A A A A+

Akt lokacyjny wydany przez księcia Bolesława Wstydliwego w 1257 r., najważniejszy dokument w dziejach miasta, to dokument sporządzony na pergaminie, spisany atramentem w języku łacińskim, uwierzytelniony jest dwiema pieczęciami woskowymi dowieszonymi do dokumentu na jedwabnych sznurach, pieczęć wystawcy dokumentu zachowana jest luzem.

Komisja została powołana przez Dyrektora Archiwum dr Barbarę Berską.

Do prac w komisji zaproszenie przyjęli:
1. dr hab. Elżbieta Jabłońska – prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry,
2. dr hab. Zenon Piech – prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii,
3. dr hab. Tomasz Łojewski – kierownik Pracowni Badań nad Trwałością i Degradacją Papieru Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
4. Barbara Kalfas – kierownik Pracowni Tkanin Królewskiej Katedry Św. Wacława na Wawelu w Krakowie,
5. Anna Czajka – kierownik Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie,
6. Monika Bogacz-Walska – kierownik Oddziału V Konserwacji Archiwaliów archiwum Państwowego w Olsztynie,
7. Małgorzata Bochenek – kierownik Oddziału VIII Konserwacji w Zabezpieczania Zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie.

Przewodniczącą komisji została wybrana dr hab. Elżbieta Jabłońska. W posiedzeniu komisji uczestniczyła dr Barbara Berska. Posiedzenie miało charakter roboczy. Dwudniowy program obrad został ustalony wspólnie na początku zebrania przez wszystkich członków komisji. W czasie obrad omówione zostały zagadnienia związane z historią powstania aktu lokacyjnego miasta Krakowa, techniką wykonania dokumentu, wytypowane zostały konieczne do wykonania badania analityczne, dyskutowano na temat sposobu przechowywania dokumentu w magazynie archiwalnym oraz na temat wykonania projektu gabloty ekspozycyjnej.

Akt lokacyjny jako obiekt o szczególnym znaczeniu historycznym, został zgłoszony w 2013r do wpisu na Krajową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”. Dokument tworzący fundament historii Krakowa, jest zarazem dziełem sztuki rzemiosła artystycznego. Dokument został gruntownie przebadany pod względem historycznym, nigdy natomiast nie został zbadany pod kątem techniki wykonania. Podczas obrad postawiono wniosek przygotowania monografii aktu lokacyjnego, publikacji która będzie interdyscyplinarnym studium badawczym przygotowanym przez historyków, sfragistyków, dyplomatów, konserwatorów i technologów.

Na zakończenie obrad przygotowano harmonogram kolejnych spotkań oraz wyznaczono zadania do opracowania dla każdego członka komisji. Prace komisji są prowadzone przy wsparciu finansowym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

Zobacz także