A A A A+

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 29 marca 2021 r. zmarł nasz długoletni i zasłużony pracownik – Pan Szczepan Świątek.

 

fotografia portretowa czarno-biała p. Szczepana Świątka

Pan Szczepan Świątek – starszy kustosz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan Szczepan Leszek Świątek urodził się 26 czerwca 1946 r. w Gołonogu, w powiecie będzińskim. Szkołę podstawową skończył w Tucznawie, następnie uczęszczał do 2 Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej. W latach 1964-1969 studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę magisterską pt. Sprawa pokucka w stosunkach polsko-mołdawskich w latach 1340-1538 obronił 30 czerwca 1969 r. z oceną bardzo dobrą.

Praca na rzecz sieci archiwów państwowych

Do pracy w Archiwum został przyjęty zaraz po studiach 16 lipca 1969 r. – został młodszym archiwistą i p.o. kierownika w Powiatowym Archiwum Państwowym w Chrzanowie. 22 listopada 1974 r. otrzymał awans na stanowisko starszego archiwisty i kierownika PAP w Chrzanowie. W 1975 r. po reorganizacji sieci archiwalnej został kierownikiem Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach Oddziału w Chrzanowie, gdzie pracował do 31 sierpnia 1982 r. W 1979 r. przeprowadził się do Krakowa i na zasadzie przeniesienia został przyjęty dnia 1 września 1982 r. do Archiwum Państwowego w Krakowie na stanowisko adiunkta archiwalnego. 1 czerwca 1983 r. objął stanowisko kierownika nowo utworzonej Sekcji Akt Gospodarczych, zlokalizowanej w Nowej Hucie, a z dniem 1 stycznia 1985 r. również stanowisko kustosza w Archiwum Państwowym w Krakowie. 14 marca 1988 r. został przeniesiony do pracy w ówczesnym Oddziale III przy ul. Grodzkiej 54, a po zmianie lokalizacji w Oddziale IV przy ul. E. Orzeszkowej 7. W krakowskim Archiwum  na stanowisku starszego kustosza pracował aż do przejścia na emeryturę w 2011 roku.

Stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. W latach 1974-1975 ukończył z wyróżnieniem Studium Podyplomowe Archiwistyki przy Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w latach 1979-1980 kolejne Studium Podyplomowe Archiwistyki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Regionalista, społecznik, popularyzator wiedzy o materiałach archiwalnych

Miał naturę społecznika – działał w Zrzeszeniu Studentów Polskich, Związku Zawodowym Pracowników Kultury i Sztuki, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich, Towarzystwie Wiedzy Powszechnej  Oddział w Chrzanowie, Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Stowarzyszeniu Historyków Sztuki w Krakowie. Żywo interesował się pracami Polskiego Towarzystwa Historycznego. Do końca życia bardzo aktywnie działał we władzach Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskiego Towarzystwa Technicznego oraz Towarzystwa Miłośników Zabytków Techniki w Krakowie.

Pan Szczepan Świątek był niestrudzonym propagatorem wiedzy o zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie. Wygłosił wiele odczytów, prelekcji i wykładów popularyzując materiały archiwalne, zwłaszcza akta gospodarcze, bankowe oraz źródła do szeroko pojmowanej regionalistyki. Swoją szeroką wiedzą służył też obsługując punkt informacyjny w Archiwum Narodowym w Krakowie oraz pracując na co dzień w czytelni Oddziału IV. Adeptom historii podpowiadał tematy prac badawczych wskazując niejednokrotnie komplet źródeł, zarówno tych przechowywanych w ANK, jak i poza nim.

Pan Szczepan Świątek jest autorem wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich. Interesowała go przede wszystkim historia gospodarcza, historia bankowości oraz temat wartościowania materiałów archiwalnych. Z licznych opracowań warto wymienić m.in. Giełda pieniężna w Krakowie (1919-1939): zarys dziejów opracowany na podstawie zespołu akt Archiwum Państwowego w Krakowie (wraz z Bartoszem Bojdo, Kraków PTE 1997), rozdziały: Przemysł i usługi kulturalne, Bankowość krakowska i Spółdzielczość krakowska w: Dzieje Krakowa. Tom 4 Kraków w latach 1918-1939 (red. J. Bieniarzówna i Jan M. Malecki, Kraków 1997), O pełne monografie domów i kamienic krakowskich (Rocznik Krakowski t. 74, 2008), O pogłębione studia regionalne Małopolski w XIX i XX w. (Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Folia 43, Studia Historica VI, 2007), Opinia Wojewody Krakowskiego o służbach konserwatorskich Krakowa w latach 1935-1938 (Wiadomości konserwatorskie województwa krakowskiego I/94), Materiały archiwalne do dziejów budowy Nowej Huty (Biuletyn Informacyjny Kombinatu Metalurgicznego Huty im. Lenina nr 6/87), Wartościowanie akt sądowych, (Gazeta Prawnicza nr 22 (612) z 16 listopada 1989 r.).

Odznaczony Srebrną Odznaką Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego (1979), Brązowym Krzyżem Zasługi (1979), Dyplomem za wybitną działalność w ramach Chrzanowskiej Rady Kultury (1994).

Pożegnanie Pana Szczepana nastąpi  w środę 7 kwietnia 2021 r. o godz. 10.20 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Zobacz także