A A A A+
  1. Nadesłane artykuły i wydawnictwa źródłowe są poddawane ocenie formalnej przez sekretarza naukowego Redakcji.
  2. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów. Redakcja dobiera recenzentów jak najbardziej kompetentnych w danej dziedzinie.
  3. Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności (od tomu XVIII).
  4. Recenzja ma formę pisemną – formularz recenzji.
  5. Autorzy są informowani o wyniku dokonanych recenzji oraz otrzymują je do wglądu.
  6. Lista recenzentów jest publikowana w każdym tomie czasopisma oraz na stronie internetowej.