A A A A+

Monografia dr Teresy Filipczak pt. „Organizacja i kierunki działań Wojewódzkiego (Krakowskiego) Zespołu Poselskiego w Krakowie w latach 1952-1989”, wydana przez Archiwum Narodowe w Krakowie, to publikacja przeznaczona szczególnie dla miłośników i badaczy dziejów najnowszych, którzy interesują się historią polskiego parlamentaryzmu.

Prezentowana książka stanowi kontynuację badań przeprowadzonych przez dr Teresę Filipczak, które wcześniej zaowocowały publikacją poświęconą pracy Kancelarii Sejmu i Rady Państwa oraz archiwum z okresu PRL. W swojej najnowszej pracy autorka koncentruje się na działalności Wojewódzkiego (Krakowskiego) Zespołu Poselskiego, roli posłów w terenie, ich relacjach z wyborcami oraz ich wpływie na proces tworzenia ustawodawstwa.

Wojewódzki Zespół Poselski w Krakowie w okresie I kadencji Sejmu PRL (lata 1952-1957) stanowił istotny element organizacyjny Sejmu, jednego z głównych organów władzy państwowej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wraz z przyjęciem Regulaminu Sejmu PRL w dniu 1 marca 1957 roku, jego status uległ zmianie, włączając go do struktury organizacyjnej Kancelarii Sejmu. Choć status Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego i jego następcy, Krakowskiego Zespołu Poselskiego, pozostawał niezmienny, zmieniało się podporządkowanie tych jednostek w ramach struktur Kancelarii Sejmu. Zarówno Wojewódzki Zespół Poselski, jak i Krakowski Zespół Poselski, tworzyły ważną dokumentację, będącą cennym źródłem dla badaczy historii Polski po II wojnie światowej.

Monografia skupia się na ustroju, organizacji i działaniach Wojewódzkiego, a później Krakowskiego Zespołu Poselskiego w Krakowie w latach 1952-1989.  Analiza tego tematu wymagała również uwzględnienia powiązań tych jednostek z innymi organizacjami Sejmu PRL, w szczególności z Klubem Poselskim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, który w latach 1957-1989 nadzorował działalność posłów w okręgach wyborczych zrzeszonych w Wojewódzkim (Krakowskim) Zespole Poselskim. Koordynację prac posłów zapewniało Prezydium Wojewódzkiego, a następnie Krakowskiego Zespołu Poselskiego. Głównym zadaniem posłów w terenie było propagowanie działań Sejmu, zwłaszcza w zakresie procedur uchwalania ustaw i ich treści. Posłowie mieli także obowiązek współpracy z organami władzy terenowej i od 1976 roku z organami administracji państwowej, szczególnie w zakresie interpretacji i stosowania ustaw uchwalanych przez Sejm. Spotkania i kontrole terenowe były dokumentowane w miesięcznych raportach, które były przekazywane organom nadzorującym ich działalność. Publikacja rzuca również światło na mechanizmy sprawowania władzy w kraju, w których aktywnie uczestniczyli posłowie. Dlatego warto ją polecić zarówno badaczom historii Polski, jak i miłośnikom historii.

Monografia zawiera dodatkowo trzy aneksy: z biogramami posłów na Sejm PRL I – IX kadencji zrzeszonych w Wojewódzkim, a później Krakowskim Zespole Poselskim, składy prezydiów, spisy posłów, a także  indeks osobowy oraz  fotografie przewodniczących Wojewódzkiego (Krakowskiego) Zespołu Poselskiego w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z autorką publikacji, które odbędzie się 8 listopada 2023 roku o godzinie 12:00 w auli Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E.

Publikację można zakupić w siedzibie ANK przy ul. Rakowickiej 22E lub zamówić mailowo: sekretariat@ank.gov.pl

Zobacz także