Bieżanowian drogi do niepodległości


Legiony Polskie

Galicja i Kraków, skąd wyszła inicjatywa powstania Naczelnego Komitetu Narodowego i Legionów, odegrały znaczącą rolę na drodze do przywracania Polsce niepodległości. Wyrazem koncepcji politycznej, zgodnie z którą należało poszukiwać rozwiązania sprawy polskiej w ścisłej współpracy z monarchią habsburską, było utworzenie na mocy uchwały podjętej 16 sierpnia 1914 r. w Krakowie na posiedzeniu Koła Polskiego w parlamencie austriackim przez przedstawicieli wszystkich polskich stronnictw politycznych działających na terenie zaboru austriackiego Naczelnego Komitetu Narodowego (NKN), politycznej reprezentacji mającej utworzyć z polskich sił narodowych Legiony Polskie działające u boku armii austriackiej. NKN był najwyższą instancją w zakresie wojskowej, skarbowej i politycznej organizacji zbrojnych sił polskich. Na jego czele stanął Juliusz Leo, prezydent Krakowa. NKN wydał Odezwę do Narodu Polskiego oraz uchwałę o tworzeniu Legionów Polskich. Rozpoczęto tworzenie Legionów Polskich u boku armii austriackiej jako oddzielnej formacji z dowódcami Polakami – generałami armii austriackiej. Pod koniec sierpnia zainicjowano werbunek do Legionów.

   

   

   

 

p

 

 

 

 

 

   

 

Archiwum Narodowe w Krakowie 2018